Get Adobe Flash player

ไวยากรณ์จีน

ไวยากรณ์จีน – ชนิดของคำ 汉语语法 – 词类

Hits: 10693

บทความนี้เน้นอธิบายการแบ่งชนิดของคำในไวยากรณ์จีน

ส่วนรายละเอียดด้านคำแปล ความหมาย หน้าที่ของคำ โครงสร้างประโยค ฯลฯ เคยเขียนอธิบายไว้บ้างแล้วในบทความอื่น ๆ และจะทยอยเขียนเพิ่มเติมเรื่อย ๆ 

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

 

 汉语知识:词类

ชนิดของคำ
ภาษาจีนขั้นต้น

การรู้จักจำแนกชนิดของคำ คือ พืื้นฐานของการเรียงประโยคได้ถูกต้อง

ชนิดคำ 1

名词 คำนาม เช่น

木、林、女、火、

马、口、人、玉、

贝、日、月、天、

丁、力、国、家

爸爸、妈妈、老师 …

ชนิดคำ P2 คำนาม

 

代词 คำสรรพนาม เช่น

我、你、他、她大家、自己 ..

ชนิดคำ P3 คำสรรพนาม

 

动词 คำกริยา เช่น

吃、喝、玩、学、来、去、说、叫、唱、跳、听、问、回答、喜欢

ชนิดคำ P4 คำกริยา

 

副词 คำกริยาวิเศษณ์ เช่น

也、很、只、都、不、就、别、全、一共、一起  …..

ชนิดคำ P5 คำกริยาวิเศษณ์

 

形容词 คำคุณศัพท์ เช่น

大、小、长、短、快、慢、黑、白红、黄、绿、青、快乐..

ชนิดคำ P6 คำคุณศัพท์

 

คำช่วยน้ำเสียง 语气助词 เช่น

吗、呢、了、吧 ..

ชนิดคำ P7 คำช่วยน้ำเสียง

 

结构助词 คำช่วยโครงสร้าง 

的  得  地

ชนิดคำ P8 คำช่วยโครงสร้าง

 

介词 คำบุพบท เช่น

在、给、跟、比把、从、让、被往、向、自、由为了、对于 . . . .

ชนิดคำ P9 คำบุพบท

 

连词 คำสันธาน  คำเชื่อม 

虽然 . . ,但是. . . 不但 . . ,而且 . .

既然 . . ,就 . . . .

即使 . . ,也 . . . .

ชนิดคำ P10 คำสันธาน

 

叹词  คำอุทาน interjection

哈哈、啊、咦、哎、唉、哦、喂、哼、呸、哟、咳、嗯 ……

ชนิดคำ P11 คำอุทาน

 

象声词(拟声词) คำเลียนเสียง

咪咪、汪汪、嘻嘻、呱呱、叮当、叮叮当、嗡嗡、隆隆、萧萧、滴滴、答答、滴滴

ชนิดคำ P12 คำเลียนเสียง

 

量词  คำลักษณนาม  (เป็นคำนามชนิดหนึ่ง)

个、只、件、张、辆、匹、头、块、把、条、斤、公斤、里、公里、

寸、尺、口、本、篇、

ชนิดคำ P13 ลัษณนาม

 

疑问代词 คำปฤจฉาสรรพนาม (เป็นคำนามชนิดหนึ่ง)

什么、怎么、怎么样、 谁、哪、哪儿、哪里、 为什么、几、多少、 何、如何、 为何、

ชนิดคำ P14 คำสรรพนาม

 

词缀 คำเติม affix 

เป็นหน่วยคำที่ใช้เติมหน้า หลัง หรือตรงกลางของรากคำ

เมื่อเติมแล้ว ชนิดของคำและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำจะเปลี่ยนไป เช่น

เปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนาม เปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำนาม

ชนิดคำ P15 คำเติม

 

词缀分类

ชนิดของคำเติม affix

มี 3 ชนิด   

1 前缀 คำอุปสรรค Prefix    คำเติมหน้า

2 后缀  คำปัจจัย   Suffix       คำเติมท้าย  

3 中缀  คำอาคม     Infix       คำแทรกกลาง

ชนิดคำ P16 ชนิดของคำเติม

 

前缀 คำอุปสรรค Prefix  (คำเติมหน้า)

เป็นคำที่ใช้เติมข้างหน้ารากคำทำให้ความหมายคำเปลี่ยนจากเดิม

เป็นคำใช้บ่อย ได้แก่  老、小、阿、第。

ชนิดคำ P17 คำเติมหน้า

 

后缀  คำปัจจัย Suffix   คำเติมท้าย (คำเติมหลัง)

เป็นคำที่ใช้เติมหลังรากค ทำให้ความหมายคำเปลี่ยนจากเดิม

เป็นคำใช้บ่อย ได้แก่  子、生、者、家、师、化、性、头

ชนิดคำ P18 คำเติมหลัง

 

中缀  คำอาคม  Infix  คำแทรกกลาง

เป็นคำที่ใช้เติมตรงกลางของรากคำ ไม่สามารถแปลความหมายคำอย่างตายตัว

มักอยู่ในสำนวน ภาษาพูด เช่น

乱七八糟、十全十美、土里土气、傻里傻气、糊里糊涂、稀里哗啦、

ชนิดคำ P19 คำแทรกกลาง

..

ตัวอย่าง การสร้างคำศัพท์ภาษาจีนที่เติมหน้าคำ

老师、老虎、老板、老外、老公、老百姓、小姐、小丑、小菜、

阿公、阿弟、阿姨、第一、第十、第四十。

ชนิดคำ P18 คำเติมหน้า (sample)

..

ตัวอย่าง คำที่เติมหน้าด้วย 老

老师、老虎、老板、老外、老公、老百姓、

ชนิดคำ P21 คำเติมหน้า (sample) 1 老

ตัวอย่าง คำที่เติมหน้าด้วย 小 阿 第 

小姐、小丑、小菜、

阿公、阿弟、阿姨、

第一、第八、第十。

ชนิดคำ P22 คำเติมหน้า (sample) 2 小 阿 第

..

ภาพรวมของคำศัพท์ภาษาจีนที่สร้างขึ้นจากการเติมท้ายคำ ตัวอย่าง 

包子、桌子、椅子、房子、狮子、兔子、疯子、骗子、

学生、先生、记者、作者、

画家、专家、科学家、艺术家

设计师、建筑师、工程师、

美化、黑化、中国化、绿化、可能性、重要性、

馒头、木头。

ชนิดคำ P23 คำเติมหลัง (Sample) 1

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 子

包子、桌子、椅子、房子、狮子、兔子、疯子、骗子、

ดูเพิ่มเติม ที่บทความนี้ 

ทำไมต้องมีคำว่า 子 พ่วงท้ายคำจีนบางคำ ? เช่น 骗子、疯子 (คลิกที่นี่)

ชนิดคำ P24 คำเติมหลัง (Sample) 2 子

…..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 生  者

学生、先生、医生、记者、作者、前者、后者、学者、

ชนิดคำ P25 คำเติมหลัง (Sample) 3 生 者

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย  家  师

画家、专家、科学家、艺术家

设计师、建筑师、工程师、摄影师。

ชนิดคำ P27 คำเติมหลัง (Sample) 5 师 家

..

ตัวอย่าง คำที่เติมท้ายด้วย 化 性 头

美化、黑化、中国化、绿化、现代化、

可能性、重要性、

馒头、木头。

ชนิดคำ P26 คำเติมหลัง (Sample) 4 化 性 头

เรียบเรียงโดย

อาจารย์สุวรรณา สนเที่ยง

张碧云老师

LINE: 6635ab

..
Flag Counter


Share Button

คำสันธานสองคู่นี้ ..又 …. 又 …. กับ 一边 ….. 一边 …. ใช้เหมือนกันและต่างกันอย่างไร ?

Hits: 39930

ไวยากรณ์จีน คำสันธาน (连词 คำเชื่อม) ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อยสุด

…..又  …… 又…….  กับ  一边 …….. 一边 …….  ใช้เหมือนกันและต่างกันอย่างไร ? 

ทำไมบางทีใช้แทนกันได้ บางทีไม่ได้ 

มีหลักในการแยกแยะอย่างไร ?

….

ทั้งรักทั้งแค้น 

ความรักทั้งหวานทั้งขม 

จะพูดเป็นภาษาจีน ต้องพูดอย่างไรจึงจะถูก ? 

ใช้คำเชื่อม – คำสันธานคู่ไหน ? 

ใช้ 又爱又恨 หรือว่าใช้  边爱一边恨 ?

ใช้ 爱情又甜又苦 หรือว่าใช้  边甜一边苦 ?


มาดูการแต่งประโยคที่ผิดไวยากรณ์ 有语病 (error) กันก่อน

那个男演员(林更新)一边高一边大。ต้องการพูดว่านักแสดงชายคนนั้น (หลินเกิงซิ๊น) รูปร่างสูงใหญ่

唐嫣吃着一个一边大一边红的苹果。ต้องการพูดว่า ถังเยียนกำลังกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่งที่ทั้งลูกใหญ่และแดง

外边一边下雪一边刮风。ต้องการพูดว่า ข้างนอกทั้งหิมะตกและลมแรง

ประโยคเหล่านี้ผิดตรงไหน ?
………

…..又  …… 又…….  กับ  一边 …….. 一边 ……. คำสันธานสองคู่นี้ สามารถใช้เชื่อมคำกริยา เชื่อมการกระทำสองอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อสื่อว่าประธานทำอะไรสองอย่าง (หรือมากกว่าสองอย่าง) ในเวลาเดียวกันได้ 

 …ทำ … (อย่างนี้) …..  ขณะเดียวกันก็ทำ …(อย่างนี้)…. ไปด้วย 


หลักในการแยกแยะ

นัยของภาษาต่างกัน  

 1.  ……..又  …… 又…….(แปลว่า …ทั้ง…..ทั้ง….) ใช้เชื่อมได้ทั้งคำกริยาบางคำและคำคุณศัพท์ เช่น ทั้งร้องทั้งเต้น 唱又跳 (เชื่อมคำกริยา – ร้องเพลง กับ เต้นรำ) ทั้งน่ารักทั้งฉลาด 又可爱又聪明 (เชื่อมคำคุณศัพท์ – น่ารัก กับ ฉลาด)

      ส่วน  …….一边 ….. 一边 ….(แปลว่า …ทั้งทำอย่างนี้และ…..ทำอย่างนี้….ด้วย)  เราจึงใช้คำว่า 边唱一边跳 ได้ด้วย เพราะแปลว่า ร้อง(เพลง)ไปด้วย เต้น(รำ)ไปด้วย นัยต่างกันเล็กน้อยกับคำว่า “ทั้งร้องทั้งเต้น 唱又跳”  ในนัยนี้ ในบริบทนี้ จึงใช้ได้ทั้งสองแบบ 

     ตัวอย่างที่ใช้เหมือนกัน / ใช้แทนกันได้

(A) 又办展览又卖商品。/ 一边办展览一边卖商品。

     ทั้งจัดนิทรรศการทั้งขายสินค้า / จัดนิทรรศการไปด้วย ขณะเดียวกันก็ขายสินค้าไปด้วย 


2.  ….又……又…. ((แปลว่า …ทั้ง…..ทั้ง….) ใช้เชื่อมคำคุณศัพท์ได้ ก็จะหมายถึง “ทั้งเป็นอย่างนี้ และก็เป็นอย่างนั้นในเวลาเดียวกัน”  แสดงคุณสมบัติที่ดำรงอยู่สองสถานะในเวลาเดียวกัน สถานการณ์เดียวกัน หรือในคนๆ เดียวกัน  

     ในความหมายนี้ จะใช้ 一边 …….. 一边 ……. ใช้เชื่อมคำคุณศัพท์ไม่ได้ จึงใช้แทนกันไม่ได้ 

     ตัวอย่าง

     (1) 那个男演员(林更新)一边高一边大。(ตัวสูงไปด้วย ตัวใหญ่ไปด้วย) 

     ที่ถูก ต้องใช้ว่า 那个男演员(林更新)高又大 แปลว่า มีรูปร่างสูงใหญ่ 

     (2) 唐嫣一边爱他一边恨他。 (ถังเยียนรักเขาไปด้วยแค้นเขาไปด้วย รักพลางแค้นพลาง – สื่อไม่ได้ความหมาย ) 
     ที่ถูก ต้องใช้ว่า 唐嫣又爱又恨他。 (ทั้งรักทั้งแค้น)    

     (3) 外边一边下雪一边刮风。  (ข้างนอกฝนตกไปด้วย ลมพัดแรงไปด้วย – ใช้ภาษาผิด)
      ที่ถูก ต้องใช้ว่า 外边又下雪又刮风。ข้างนอกทั้งฝนตกทั้งลมแรง

     (4) 泰国芒果一边大一边好吃。(มะม่วงไทยลูกใหญ่ไปพลางอร่อยไปพลาง – ใช้ภาษาผิด)
      ที่ถูก ต้องใช้ว่า 芒果又大又甜。มะม่วงทั้งใหญ่ทั้งหวาน


คำสันธานสองคู่นี้ จึง “มีความหมายใกล้เคียงกัน”  แต่ ไม่เหมือนกัน
** 

Tips: สรุป ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ 

……..又  …… 又…….ใช้เชื่อมคำคุณศัพท์ได้ 

…..一边 ….. 一边 …. ใช้เชื่อมคำคุณศัพท์ไม่ได้ 

สุวรรณา สนเที่ยง (张碧云老师)

แบ่งปันจากห้องเรียน คอร์สภาษาจีนขั้นกลาง

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

www.futurec-cn.com


现代汉语语法

新实用汉语课本

汉语教程


 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

 ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button
Hits: 29539

#เจาะลึกไวยากรณ์จีนโดยเหล่าซือสุวรรณา

คำสันธาน (连词 คำเชื่อม) ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย

一边 …… 一边…….  กับ  一面 …….. 一面 …….  ใช้ต่างกันหรือไม่ ?
….

คำสันธานสองคู่นี้ เป็นคำสันธานที่เชื่อมคำกริยา เชื่อมการกระทำสองอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อสื่อว่าประธานทำอะไรสองอย่าง(หรือมากกว่าสองอย่าง)ในเวลาเดียวกัน 

 …ทำ … (อย่างนี้) …..  ขณะเดียวกันก็ทำ …(อย่างนี้)… ไปด้วยโดยพื้นฐานแล้ว 一边 …… 一边…….  กับ  一面 ..….. 一面 …….   เป็นคำเหมือน(同义词)ที่ใช้เหมือนกัน ตัวอย่าง 

边说一边笑。 / 一面说一面笑。

คุยไปหัวเราะไป

一边学习,一边工作挣钱。 / 一面学习,一面工作挣钱。

เรียนไปด้วยทำงานหาเงินไปด้วย

一边看书,一边思考 / 一面看书,一面思考。 

อ่านไปด้วย คิดไปด้วย (อ่านไปคิดไป)

一边举办展览, 一边卖商品。 / 一面举办展览,一面卖商品。

จัดนิทรรศการไปด้วย ขายสินค้าไปด้วย

 

他一面做作业,一面看电视,一点儿都不用心。 

เขาทำการบ้านไปด้วย ดูทีวีไปด้วย ไม่ได้ตั้งใจทำเลย 
หลักการจำ 

มีข้อต่างกันเล็กน้อย ตรงที่  

** 一边 ………. 一边………. สามารถย่อเป็น 边 ….边…….  ในภาษาพูดได้  เช่น 边说边笑
** 一面 ………… 一面 …………  ต้องพูดเต็มเขียนเต็ม ย่อเป็น 面说面笑 ไม่ได้

** ถ้าย่อเป็น 边……..边 ……  คำกริยานิยมใช้เป็นคำพยางค์เดียว ซึ่งก็อาจมีความเคยชินแบบนั้น แต่กริยาสองพยางค์ก็ใช้ได้  เช่น 边唱边跳、边走边聊。


Tips: ข้อควรสังเกต 

一边  ใช้กับการกระทำที่ทำในเวลาเดียวกัน กริยานั้นจึงต้องไม่เป็นกริยาที่ขัดกัน  เช่น 一边唱歌一边跳舞。

ไม่ใช้กับกริยาสองอย่างที่ขัดกัน เช่น ร้องเพลงกับนอนหลับ 一边唱歌一边睡觉。X (ร้องเพลงไปพลางนอนหลับไปพลาง) เพราะสองอย่างนี้ทำพร้อมกันไม่ได้ 


ได้รับคำถามว่า 

一边做饭,一边洗衣服。? ทำกับข้าวไปด้วย ซักผ้าไปด้วย 

อย่างนี้ใช้ได้ไหม ?

“ทำกับข้าว” กับ “ซักผ้า” ในบางสถานการณ์ทำพร้อมกันได้ เช่น ระหว่างต้มอาหารบางอย่างอยู่
ก็ซักผ้าไปด้วยได้  

แต่บางกริยาทำพร้อมกันไม่ได้ เช่น กำลัง “ผัดผัก” กับ “ซักผ้า” 

คนเรียนภาษาจีงต้องมีเซ้นท์ทางภาษา และต้องนึกเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริงด้วย 

บางเรื่องที่มีนักเรียนส่งมาถามว่าใช้อย่างนี้อย่างนี้ถูกมั้ย เขาอธิบายว่าอย่างนี้ถูกมั้ย ไปอ่านเจอในเว็บไซต์ และส่งมาให้ดู  

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีคนเขียนกระทู้ถามในเว็บ แล้วมีคนมาคอมเมนท์ตอบ  

แต่เราจะเชื่อคำตอบจากเว็บไซต์ 100% ไม่ได้  คนตอบอาจเป็นผู้มีเจตนาดี ตอบตามที่ตนเองรู้หรือตามความรู้สึก อาจถูกหรือไม่ถูกก็ได้ ก็เหมือนกระทู้บ้านเรา เพจบ้านเรา ที่ใครคิดอย่างไร ก็เขียนไว้ ของเหล่าซือเองก็เหมือนกัน อาจมีผิดพลาดได้ 

เมื่อเรียนสูงขึ้น นักเรียนก็ต้องหาหนังสือที่มีความน่าเชื่อถือไว้ค้นคว้าหลายๆ เล่ม ไม่ควรหวังพึ่งข้อมูลในเว็บ

สุวรรณา สนเที่ยง  张碧云

 

เอกสารอ้างอิง

แบบเรียน 新实用汉语课本  / 汉语教程 

….

ตัวอย่างแนวข้อสอบ PATจีน   หมวดไวยากรณ์จีน เลือกใช้คำสันธาน คำเชื่อม 连词 ให้ถูกต้อง (ข้อนี้เคยออกสอบจริง แต่เหล่าซือประยุกต์เปลี่ยนโจทย์เล็กน้อย)

1。边         边
2。一边    一边
3。一旁    一旁
4。一方面    一方 面

Pat 2552 (24) Conj yibian

 

 มีคำถามจากนักเรียน เหมือนจะใช้ได้ทั้ง  边 …. 边 …. และ  ….一边说你们一边记 …..
เป็นคำถามที่น่าหาคำตอบค่ะ ดูเหมือนตัวเลือกที่ให้มาจะมีข้อย้อนแย้ง
…..边 …. 边 …. นิยมเชื่อมกริยาที่เป็นพยางค์เดียวและใช้ในภาษาพูดมากกว่า
ข้อนี้เป็นข้อสอบจริง ปี 2552
ถ้าให้เหล่าซือเฉลย ก็เลือกตอบข้อ 2 — 老师一边说你们一边记起来。
คนจีนเขาก็พูดได้ทั้งสองแบบ พูดย่อว่า 老师边说你们边记 ก็ได้
ถ้าให้เดาใจกรรมการออกข้อสอบ คงต้องการให้เลือกข้อที่เป็นภาษาเต็มแบบไม่ย่อ คือ 老师一边说你们一边记起来。 ซึ่งจะเป็นการใช้ภาษาที่สมบูรณ์กว่า
ถ้าเหล่าซือออกข้อสอบ ก็จะเลี่ยงใช้ตัวเลือกที่อาจทำให้เกิดความย้อนแย้ง เพราะมันแบ่งไม่ชัดเจน
แต่ถ้าเหล่าซือเป็นคนให้คะแนน ก็จะให้คะแนนถูกทั้งสองข้อ  
เวลาเราไปใช้งานจริง หมายถึงพูดจริง ก็ใช้ได้ทั้งสองแบบ
ปล.  一旁。。。一旁。。。。 ไม่มีในคำสันธานจีน 

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

 ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นFlag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ 跟 กับ 对 ใช้แตกต่างกันอย่างไร ?

Hits: 16887
เหล่าซือเคยเขียนเรื่อง การใช้  跟 (gēn) กับ 和 (hé) แตกต่างกันอย่างไร ? ซึ่งได้รับความสนใจมากพอสมควร  ยังมีคำสับสนจีนอีกคู่หนึ่งคือ  跟 กับ  ที่ทำให้นักเรียนไทยมักใช้ผิด เพราะแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันคล้ายกันมาก  

跟 กับ 对 ใช้แตกต่างกันอย่างไร ?..บริบทที่ใช้ได้ทั้ง 跟 และ 对

บริบทที่ใช้ 跟 ได้อย่างเดียว

บริบทที่ใช้ 对 ได้อย่างเดียว

สองคำนี้ ต่างก็เป็นคำหลายความหมาย และมีการใช้หลายบริบท

ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะส่วนที่สองคำนี้ เมื่อใช้เป็นคำบุพบท(介词)เท่านั้น 

跟  คำบุพบท  ตรงกับภาษาไทยว่า   “กับ”     “และ” 
对  คำบุพบท  ตรงกับภาษาไทยว่า  “กับ ”    (กระทำ)”ต่อ”   (ปฏิบัติ)”ต่อ”  
      ไม่สามารถแปลว่า  “และ” ได้
 Jinyi ci Gen & Dui
สองคำนี้  มีส่วนที่ใช้เหมือนกันและใช้แทนกันได้น้อยมาก
  
หลักๆ แล้วสองคำนี้จะใช้แทนกันไม่ได้
ดูความแตกต่างและตัวอย่างประโยค
ตัวอย่างที่ใช้   ได้  แต่ใช้ 跟 ไม่ได้
ตัวอย่างที่ใช้  跟 ได้อย่างเดียว  ใช้  对 ไม่ได้
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ผิด  语病 error 
.
1.   跟 กับ ใช้แทนกันได้  
     ….
 Grammar Gen & Dui (1)
.
.
.
2.    跟 กับ 对  ใช้แทนกันไม่ได้ 
        ตัวอย่างที่ใช้  对 ได้  แต่ใช้ 跟 ไม่ได้
……………………..
Grammar Gen & He

 

Grammar Gen & He (3)

 

 Grammar Gen & He (4)
ไวยากรณ์จีน โดย
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
ตัวอย่างบางส่วนได้จากแบบเรียน บางส่วนเหล่าซือแต่งขึ้นเอง
เมื่อรู้หลักแล้ว ก็ลองแต่งประโยคด้วยคำศัพท์ที่ยากกว่านี้
 
แบบเรียนที่ใช้ประกอบ  
《新实用汉语课本》
《汉语教程》
……
 
การใช้  跟 (gēn) กับ 和 (hé)

ไวยากรณ์จีนขั้นต้น

อ่านเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 
 
 
 
 
 

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter

 


Share Button
Hits: 22730
ไวยากรณ์จีน คำกริยาวิเศษณ์
汉语语法  副词 
 
- นึกไม่ถึงเลยว่า………      
- ไม่คิดเลยว่าจะ……..
- อย่างไม่คาดคิด……..
  ภาษาจีนมีวิธีพูดอย่างไร ?
 
竟然 Jìngrán  ใช้อย่างไร? 
 
ในภาษาจีน มีวิธีที่จะบอกว่า “นึกไม่ถึงเลย”  “คาดไม่ถึงเลย” หลายแบบด้วยกัน เช่น อาจใช้คำว่า 没想到 / 想不到 ก็ได้
 
ในเรื่องนี้ จะขอเขียนถึงเฉพาะการใช้คำว่า 竟然 ที่ได้รับคำถามบ่อยก่อน 
 
竟然 HSK4เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (副词)ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ใช้กับเรื่องราว / เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “อย่างนึกไม่ถึง”  “อย่างคาดไม่ถึง”  “โดยไม่คาดคิด”   ใช้ขยายกริยาที่เกิดขึ้นแบบเหนือความคาดหมาย

 
ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่เหล่าซือแต่งขึ้นมาเพื่อความเข้าใจของคนไทย
 
(1) 竟然发生这种事儿。 没想到竟然发生这种事儿。
     ไม่นึกเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น 
     ใช้ 竟然 แสดงอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่คิดว่าจะเกิด
 
(2)  ต้นเดือนมีนาคม กรุงเทพฯ เกิดฝนตกหนัก (อย่างไม่น่าจะเป็น) 
      三月初,曼谷竟然下了场大雨。
 
      ใช้ 竟然 หน้าคำว่า 下雨 เพื่อแสดงน้ำเสียง “ไม่คิดเลยว่าฝนจะตก”       
      (เดือนมีนายังไม่เข้าหน้าฝนเลยนี่นา)
 
(3) โจทย์ยากขนาดนี้ นึกไม่ถึงว่าเธอจะทำถูกหมดทุกข้อ
      这么难的题,她竟然都做对了。         
      ใช้ 竟然 แสดงน้ำเสียงคนพูดที่ชื่นชมว่าเธอทำถูกหมดได้ไงนี่ 
        
(4) เมื่อวานเธอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเอง ไม่นึกว่าวันนี้เธอมาเรียนซักแล้ว     
      昨天她刚出院,今天竟然来上课了。
 
      ใช้ 竟然 เพื่อแสดงว่า “การมาเรียนของเธออยู่นอกเหนือความคาดหมาย”       
      คือคาดว่าเธอน่าจะพัก แต่เธอกลับมาเรียน
 
(4) (เป็นคนที่)เกิดและโตในเมืองไทย ไม่คิดว่าจะกินอาหารเผ็ดไม่ได้
   在泰国出生和长大的,竟然不能吃辣。
       ใช้ 竟然 เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ “ไม่น่าจะเป็น”  คนพูดนึกว่าคนไทยทุกคนกินเผ็ดได้      
       แต่ไม่คิดว่ามีคนไทยที่กินเผ็ดไม่ได้แบบนี้ด้วย
 
 
        ยังมีอีกคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ 竟然 ก็คือ คำว่า 居然 
        ซึ่งบางสถานการณ์ใช้เหมือนกับคำว่า 竟然    
        แต่บางสถานการณ์จะไม่ใช้แทนกัน             
        居然 ใช้อย่างไร ?
             จะเขียนอธิบายและยกตัวอย่างแยกเป็นอีกเรื่องหนึ่งในตอนต่อไป

     竟然 กับ 果然
     เป็นคำที่ออกสอบ HSK4 ทุกรอบ

        竟然、居然、果然。

     เป็นกลุ่มคำสับสนที่ออกสอบ PAT จีนด้วย

       
       小提示:Helpful Tips เคล็ดลับการจำ
        竟然 ต้องอยู่หน้าคำกริยาเสมอ “อย่างนึกไม่ถึง”  “อย่างคาดไม่ถึง”  “โดยไม่คาดคิด”  
        คำตรงข้ามคือ 果然 (คำกริยาวิเศษณ์ ที่แสดงว่า “เป็นไปอย่างที่คิดไว้เลย” )   
        เทคนิคการแปลไทยเป็นจีน จีนเป็นไทย
        ต้องอ่านให้เข้าใจก่อนว่าต้องการสื่ออะไร บริบทไหน 
        แล้วเลือกใช้คำที่คนไทยคนจีนใช้พูดกัน
 
        สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师
        แบ่งปันจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซี       

 

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอบคุณทุกความคิดเห็นและติชมFlag Counter


Share Button

นึกแล้วเชียว…….ว่าต้องเป็นแบบนี้ …..”เป็นไปตามคาด” ภาษาจีนพูดอย่างไร ?

Hits: 17831

 

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ
- นึกแล้วเชียว……..ว่าต้องเป็นแบบนี้ ………
- เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด
- เป็นอย่างที่คิดไว้เลย
  ภาษาจีนพูดอย่างไร ?
 
果然不出所料 Guǒrán bù chū suǒ liào
เป็นไปตามคาด (จริงๆ)
As expected

不出所料 เป็นสำนวนจีนสำเร็จรูปสี่พยางค์ (成语)

ตรงกับคำไทย  “เป็นไปตามคาด”

ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า As expected

คำตรงข้าม 出乎意料 เป็นสำนวนจีนสี่พยางค์เหมือนกัน 

ตรงกับคำไทยว่า “เหนือความคาดหมาย”

ตรงกับคำอังกฤษว่า Unexpectedly

 
 
หลักไวยากรณ์จีน 
คำว่า 果然  ใช้อย่างไร ?
คำนี้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ใช้วางไว้หน้ากริยา เพื่อบอกว่า
เหตุการณ์เป็นไปอย่างที่คาดไว้เลยแหละ
เป็นคำศัพท์ HSK4  ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีนบ่อย
 
แบ่งปันจากห้องเรียนของ
สุวรรณา สนเที่ยง 
2017-03-19
….
CN Idiom 25 Bu Chu Suo Liao
 
CN idiom 25 (2) Chu Hu Yiliao…..
….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน (คลิกที่นี่) 

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอบคุณทุกความคิดเห็นและติชมFlag Counter


Share Button

ร้อนเหลือเกิน ร้อนสุดๆ ร้อนจะตาย การบอกระดับความเข้มแบบนี้ ภาษาจีนใช้อย่างไร ?

Hits: 8890
ร้อนเหลือเกิน ร้อนสุดๆ ร้อนจะตาย การบอกระดับความเข้มแบบนี้
ภาษาจีนใช้อย่างไร ? 
 
การใช้  程度副词  อาทิ  很 、真 、非常
 
การใช้  程度补语  อาทิ  极了、死了、得很 
        ในหลักไวยากรณ์ภาษาจีน  มีคำอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องใช้งานบ่อยมาก เรียกว่า คำกริยาวิเศษณ์ (副词) เป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์
 
       และมีคำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า คำเสริม (补语 คำเสริม / คำขยาย)
     
       程度副词  แปลว่า คำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงระดับความเข้ม
  
        อาทิ 很( very อย่างมาก) 、真(จริงๆ ) 、非常(อย่างยิ่ง)
        เมื่อนำไปขยายคุณศัพท์ เช่น คำว่า “ร้อน” ก็จะเป็น ร้อนมาก ร้อนจริงๆ ร้อนเหลือเกิน
 
       程度补语  คำเสริมที่แสดงระดับความเข้ม (补语 คำเสริม / คำขยาย)
       อาทิ  极了、死了、得很 ……
       
        คำทั้งสองชนิดนี้ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ได้  แต่การเรียงคำต่างกัน  
 
        เช่น ต้องการจะบอกว่าร้อนเหลือเกิน ร้อนขนาดไหน  ในภาษาจีนจะมีวิธีบอกได้หลายแบบหลายระดับ  คำหลักในที่นี้ คือ ” ร้อน 热” (ดูภาพข้างล่างประกอบ) 
    
       แบบที่ 1  ใช้  程度副词 แสดงระดับ เพื่อบอกว่า ร้อนมาก 
       
       โดยใช้  很 、真 、非常  +  คำหลัก 热” 
       
      很热 ร้อนมาก  真热 ร้อนจริงๆ  非常热 ร้อนมากๆ 
 
        แบบที่ 2  ใช้  程度补语 แสดงระดับเพื่อบอกว่า ร้อนมาก
 
        คำหลัก   +  极了、死了、得很 
 
        热极了ร้อนสุดๆ   热死了 ร้อนจะตายอยู่แล้ว  热得很 ร้อนเหลือเกิน
 
      ตัวอย่างที่ยกมาในภาพ จะเป็นการเปรียบเทียบการใช้  程度副词  กับ  程度补语
 
 
จำแค่นี้ ก็ใช้ไม่ผิดแล้วค่ะ
 
แบ่งปันจากห้องเรียน
สุวรรณา สนเที่ยง
 
เรื่องนี้โพสต์ครั้งแรกที่ 
http://www.futurec-cn.com/ตัวอย่างคำเชื่อมและคำก/
ชื่อเรื่อง 

ตัวอย่างคำเชื่อมและคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีน บ่อย (1)อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอบคุณที่กรุณาท้วงติงและแสดงความเห็น

Flag Counter


Share Button

ทำไมต้องมีคำว่า 子 พ่วงท้ายคำจีนบางคำ ? เช่น 骗子、疯子

Hits: 10020
คำนามภาษาจีนหลายคำ ทำไมต้องมีคำว่า 子 พ่วงท้าย  ?
 
เป็นคำถามที่นักเรียนคลาสภาษาจีนมัธยมของเราหยิบยกขึ้นมาถามเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
บอกว่า “เพื่อนฝากมาถามค่ะ”
ก็อธิบายไปคร่าวๆ เข้าใจแล้ว
สรุปไว้ให้อีกหน่อยค่ะ
—————–
 
ทำไมต้องมีคำว่า 子 พ่วงท้ายล่ะ ?  
เช่น 骗子 กับ  疯子 
เป็นวิธีสร้างคำจีนวิธีหนึ่งค่ะ 
—————
เพราะคำว่า 骗 เป็นคำกริยา แปลว่า โกหก หลอกลวง
疯 เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า บ้า เสียสติ
ถ้าต้องการจะบอกว่า “คนบ้า” หรือ “ไอ้บ้า” ก็ต้องเติมคำว่า 子 พ่วงท้าย
เพื่อทำให้คำกริยาบางคำกลายเป็นคำนาม
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจาก เหล่าซือสุวรรณา

       ไวยากรณ์จีน

          ในภาษาจีน มีคำนามส่วนหนึ่งนิยมเติมคำนำหน้าหรือคำพ่วงท้ายไว้  เพื่อง่ายต่อการแยกแยะและการออกเสียง ซึ่งมีด้วยกันลายคำ เช่น 子、生、者、家、师。。。

         ทั้งนี้ เนื่องจากภาษาจีนมีลักษณะพิเศษ คือ มีคำพ้องเสียงจำนวนมาก และมีคำกริยา คำคุณศัพท์บางคำสามารถนำมาสร้างเป็นคำนามได้ด้วย
         โดยทั่วไปแล้วก็คล้ายๆ กับภาษาไทยเราที่นิยมเติมคำว่า “การ” หรือ “ความ” นำหน้าคำบางคำเพื่อใช้เป็นคำนาม
         คำที่เติมไว้ข้างหน้า เรียกว่า 前缀 Qiánzhuì (ภาษาอังกฤษเรียกว่า prefix คำอุปสรรค
         คำที่เติมไว้ข้างหลัง เรียกว่า 后缀 Hòuzhuì (ภาษาอังกฤษเรียกว่า
suffix คำปัจจัย)
        ในที่นี่จะพูดถึงเฉพาะตัว 子 ที่เติมพ่วงท้ายเพียงเรื่องเดียวก่อน 
————-

       หลักสำคัญในการสร้างคำจีนโดยการเติม 子 มีดังนี้

 

ตัวอย่างคำพ่วงท้ายที่มี 子

ประเภทคำนาม  刀子、肚子、裤子、袜子、裙子、本子、筷子、勺子、盒子、瓶子、椅子、桌子、镜子、身子、狮子、妻子……….

ประเภทคำกริยา  包子、夹子、骗子………

ประเภทคำคุณศัพท์  胖子、疯子………

小提示 Tips :

เมื่อเติมแล้ว ต้องออกเสียงเบา เป็น “จึ” เสมอ

สุวรรณา สนเที่ยง

——–

หมายเหตุ

คำว่า 骗子กับ 疯子 ใช้เป็นคำด่าด้วย

————-

————- 
อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

ขออภัยในข้อบกพร่องใดๆ ขอบคุณทุกความเห็นและติชม

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีน 要…….了、快要 ……了、快……了、就要…….了 ใช้ต่างกันหรือไม่ ?

Hits: 89823

….

ใกล้จะ ………แล้ว  

เกือบจะ ……..แล้ว

กำลังจะ ……..แล้ว

ก็จะ  ……….. แล้ว

เป็นทักษะภาษาจีนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้งานบ่อย

และเป็นหลักไวยากรณ์ที่ออกสอบ ใน HSK / PAT จีนบ่อย

…..

ในภาษาจีน มีวิธีบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไร ?

มีอะไรที่ต้องสนใจบ้าง ?การใช้  就要………..了。ที่ข้อสอบชอบออกเป็นกับดัก

……….


天要冷了 ฟิวเจอร์ซี代言猫

ฟิวเจอร์ซี “代言猫” 

มาดูกัน ถ้ารู้หลัก ไวยากรณ์จีนก็จะจำง่ายๆ ค่ะ 


1. 要…………..了。


2. 快要………..了。 


3. 快…………..了。


4. 就要………..了。 ทั้ง 4 แบบนี้ สามารถใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ได้หมด  ความหมายไม่ต่างกัน  

หมายถึง “ ใกล้จะ……แล้วล่ะ”  “กำลังจะ …….แล้วล่ะ” 

….

แต่แบบที่ 4  就要………..了。 มีการใช้ที่แตกต่างจากพวก   

ข้อสอบของโรงเรียนหรือ PAT จีน ก็มักจะออกสอบคำที่ใช้แตกต่างจากพวกนี่แหละ  ( 就要………..了。)

 ….

เวลาสอน ผู้สอนจะต้องเน้นตรงที่ใช้ต่างจากพวก ส่วนนักเรียนต้องคอยสังเกตบริบทการใช้

….

ตัวอย่าง

商店要关门了。   ร้านค้าใกล้จะปิดร้านแล้ว

商店快要关门了。ร้านค้าใกล้จะปิดร้านแล้ว

商店快关门了。   ร้านค้าใกล้จะปิดร้านแล้ว

商店就要关门了。ร้านค้าใกล้จะปิดร้าน (เต็มที) แล้ว

ทั้ง 4 ประโยคนี้แปลว่า ร้านค้าใกล้จะปิดร้านแล้ว ใช้ได้ทั้ง 4 แบบ

…………

สถานการณ์แบบไหนที่ต้องใช้ 就要………..了。ได้เพียงอย่างเดียว ? (แปลว่า ……ก็จะ……แล้ว)

สังเกตตัวอย่างต่อไปนี้

王经理要回来了。    ผู้จัดการหวังใกล้จะกลับมาแล้ว

王经理快要回来了。ผู้จัดการหวังใกล้จะกลับมาแล้ว

王经理快回来了。    ผู้จัดการหวังใกล้จะกลับมาแล้ว

王经理明天就要回来了。ผู้จัดการหวังพรุ่งนี้ก็จะกลับมาแล้วล่ะ

……….

จะเห็นว่า

1. 就要………..了。ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทันที เช่น ร้านใกล้จะปิดเดี๋ยวนั้นล้ว

2. 就要………..了。ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผู้พูดรู้สึกว่าอีกไม่นานแล้ว บริบทแบบนี้จะมีการระบุเวลาแน่นอนไว้ด้วย ให้เราสังเกตจากคำบอกเวลา

ตัวอย่างที่ถูก

王经理明天就要回来了。    ผู้จัดการหวังพรุ่งนี้ก็จะกลับมาแล้วล่ะ

林芳芳下个月就要结婚了。 เดือนหน้าหลินฟางฟางก็จะแต่งงานแล้วนะ


ตัวอย่างที่ผิด(语病)Error (ที่ผิดเพราะเป็นสถานการณ์ที่ระบุวันเวลาที่แน่นอนไว้)

X 王经理明天快要回来了。   ผู้จัดการหวังพรุ่งนี้ใกล้จะกลับมาแล้วล่ะ

X 林芳芳下个月快要结婚了。เดือนหน้าหลินฟางฟางใกล้จะแต่งงานแล้วนะ 
…………..


ถ้าเห็น 马上 มาขยายกริยา ต้องใช้ 就要  

เพราะ 马上 ก็เป็นคำบอกเวลาเหมือนกัน 

แปลว่า “ทันทีทันใด กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้ว”

ตัวอย่างเพิ่มเติม 

你等着,我马上就到。

คุณรออยู่น่ั่นนะ  ผมจะไปถึงเดี๋ยวนี้แล้ว

马上就要起飞了。

(เครื่อง) กำลังจะบินขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ

……

เหล่าซือมีหลักในการจำง่ายๆ 

ถ้ามีการระบุเวลา ต้องใช้  …… 就要…….了。 ก็จะ (….เกิดขึ้น…) แล้ว  

…..

คำบอกเวลา คำที่ระบุเวลา ได้แก่คำพวกไหนบ้าง ?

ก็คำประเภทนี้ค่ะ 

马上        ทันทีทันใด เดี๋ยวนี้

下个月    เดือนหน้า 

下星期    สัปดาห์หน้า  

明天       พรุ่งนี้   

下午       บ่ายนี้ 

今晚 / 晚上 คืนนี้ (ในขณะที่พูดยังไม่ถึงกลางคืน) 

一会儿   อีกสักครู่ 

再多一个小时 / 一个小时后  อีก 1 ชั่วโมง  

下午两点 บ่ายสองโมง (ในบริบทที่ขณะพูดเป็นช่วงเช้า)

….

*จำแค่นี้ นักเรียนก็จับหลักได้และใช้ถูกแล้วค่ะ

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云老师แบ่งปันจากห้องเรียนภาษาจีนขั้นกลางHSK  เตรียม PAT7.4


เรื่องนี้เราเรียนในภาษาจีนขั้นกลาง  แบบเรียน 新实用汉语课本(2)  และ 汉语教程 (二册上)


www.futurec-cn.com 

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 把字句 (เลิกงงกับ 把 ได้เลย)

Hits: 61321

ไวยากรณ์จีน การใช้  把字句

把字句
ใช้แสดงอะไร ?
หลักการเรียงประโยค ?
    ข้อควรจำมีอะไรบ้าง ?   
 
เลิกงงกับ 把 ได้เลย
 

把字句 เป็นเรื่องที่นักเรียนไทยสับสน

หลายคนใช้ไม่ถูก

หลายคนก็ใช้วิธีเลี่ยงที่จะ “ไม่ใช้มัน”

บางคนก็บอกว่า 把字句 ไม่มีในภาษาไทย ฟังดูยากจัง

 

แต่ 把字句 เป็นรูปประโยคที่คนจีนใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน

เป็นหนึ่งในไวยากรณ์จีนที่ออกข้อสอบทั้ง HSK และ PAT จีน

เราจะตัดทิ้งไม่ใช้ ก็จะไม่สามารถสื่อสารบางเรื่องได้อย่างที่ต้องการสื่อ

…….

把字句 ใช้อย่างไร ?

เพื่อนๆ สามารถคลิกเข้าไปดูจากคลิปวีดีโอที่แบ่งปันจากห้องเรียนของเหล่าซือสุวรรณา สนเที่ยงได้ตามลิงค์ที่แปะไว้ท้ายเรื่องนี้

ใช้เวลาแค่  11 นาทีก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยาก

ดูเสร็จก็ฝึกแต่งประโยคไว้ใช้งานเองได้เลยค่ะ

…………..

ตัวอย่างการเลี่ยงที่จะไม่ใช้ 把 

ต้องการพูดว่า ” 你把那些东西放在这儿吧。คุณเอาของพวกนั้นวางไว้ตรงนี้เลยค่ะ”

ก็เลี่ยงพูดเป็น ” 东西放在这儿吧。ของไว้ตรงนี้เลยค่ะ ”  แทนการใช้  把字句

。。。。。。

* บางคนเข้าใจว่า 把字句  ไม่มีในภาษาไทย  แต่เหล่าซือเห็นว่า 把字句 มีการใช้แบบเดียวกันในภาษาไทย

คำว่า 把 เวลาแปลเป็นภาษาไทย ก็แปลได้ว่า “เอา” หรือ “นำ” หรือ “จัดการ”

把字句  เทียบกับประโภคภาษาไทยได้ มีการใช้แบบนี้ในภาษาไทยด้วย  

ก็คือ ประโยคประเภท “คุณเอานั่นเอานี่ไปไว้ที่นั่น” ..

” คุณจัดการทำโน่นทำนี่…”

” ฉันจัดการทำโน่นทำนี่เสร็จแล้ว..”

แต่ในบางประโยค ในภาษาไทยก็ไม่ต้องมีคำว่า เอา หรือ นำ ก็สมบูรณ์ แต่ในภาษาจีนต้องมี 把 จึงจะสมบูรณ์

 

ตัวอย่าง 1

1.   我吃早饭了。 ฉันกินข้าวเช้าแล้วนะ

2.  我赶快把早饭吃了就去上班。ฉันรีบจัดการกินข้าวเช้าแล้วก็ไปทำงาน

      ในประโยคแบบนี้ ก็แปลว่า จัดการทำอะไรบางอย่าง ไม่ได้แปลว่าไปหยิบเอาอะไรมากิน

      ถ้าไปเอาอะไรมากิน ก็ใช้ประโยคแบบนี้  拿…….来(吃)。ไม่ต้องใช้ 把   

ตัวอย่าง 2

1.   我做作业了。          ผมทำการบ้านแล้วครับ (แค่สื่อว่าทำ ไม่ต้องใช้ 把)

2.  我把作业做完了。  ผม(จัดการ)ทำการบ้านเสร็จหมดแล้วครับ

ตัวอย่าง 3

1.  车停在门前。           รถจอดอยู่หน้าบ้านครับ (บอกเฉยๆ ว่า รถจอดอยู่หน้าบ้าน)

2.  我把车停在门前。  ผมเอารถจอดไว้หน้าบ้านครับ (บอกว่า ผมเป็นคนเอารถไปจอด ใครกระทำต่อรถ)

ตัวอย่าง 4

1.  把我的爱情还给我   เอาความรักของฉันคืนมา จากเพลง 你怎么说 (邓丽君)

2.  爱情还给我              ความรักคืนให้ฉัน (สื่อความไม่รู้เรื่อง)

                                      ถ้าต้องสื่อความทำนองนี้ ก็เลี่ยงไม่ใช้ 把 ไมได้

ตัวอย่าง 4

把金庸的小说拍成电影。

เอานวนิยายของท่านกิมย้งมาสร้างเป็นภาพยนตร์ 

ถ้าต้องการบอกว่า นวนิยายกำลังภายใน ก็ใช้คำว่า 武侠小说

…………….

 

把字句 เป็นประโยคที่แสดงการที่ประธานในประโยคไปกระทำต่อสิ่งต่างๆ (กรรม)

– ในเชิงจัดการ/ควบคุม

– ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

– ย้ายที่ตั้ง

– หรือเกิดผลอะไรบางอย่าง

把 เป็นคำบุพบท 介词

การเรียงประโยคจึงต่างจากประโยคปกติ (ที่มี ประธาน + กริยา + กรรม)

แต่ต้องเอาสิ่งที่ถูกกระทำ (บทกรรม) ขึ้นมาอยู่หน้ากริยา

เวลาแปลเป็นภาษาไทยต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้า

รูปประโยค

  谁  把       杯子       放在   床上?

ใคร เอา    แก้วน้ำ    มาวาง บนเตียง ?

ประธาน 把 กรรม  (กริยา) อยู่บนเตียง

   请 (ละประธาน)             把    手机  拿   给我

 รบกวน(ละประธาน) ช่วยเอา  มือถือ ส่งมาให้ฉันหน่อยค่ะ

ข้อควรจำของการใช้ 把字句

1. เรียงประโยคเหมือนประโยคภาษาจีนที่มีคำบุพบท

2. เอากรรม (สิ่งที่ถูกกระทำ) มาไว้ข้างหน้าคำกริยา

3. หลังคำกริยาต้องมีส่วนประกอบอื่นๆ เสมอ

4. หลังคำกริยามักมีคำว่า 在、给、到、成 และคำเสริมบอกผลการกระทำอื่นๆ เช่น 对、完、好、错……

5. กรรมของ 把字句 ที่ถูกกระทำต้องเป็นสิ่งที่ชี้เฉพาะเจาะจง

6. ไม่สามารถใช้กับกลุ่มคำกริยาที่ไม่มีความหมายในเชิงจัดการ / ควบคุม เช่น

     有、是、来、去、回、觉得、知道、认识、喜欢、爱………

 

** คำกริยานามธรรมบางคำก็ใช้ 把字句 ได้ เช่น

我把这件事儿忘了。   ผม(ได้)ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว (ตัวอย่างจากตำรา 新实用汉语课本 2 )

我还没把他的话听清楚。ฉันยังไม่ได้ฟังคำพูดของเขาจนเข้าใจ (หมายถึงฉันฟังสิ่งที่เขาพูดยังไม่เข้าใจ) 

…………..
แค่นี้ นักเรียนก็เรียงประโยค 把字句 ถูกแล้วค่ะ

แต่งประโยคไว้ใช้เองสัก 10 ประโยค

เมื่อตรวจดูความถูกต้องแล้ว

อ่านประโยคละ 50 รอบ

รับรองต้องพูดได้ เขียนได้ แบบถูกหลักภาษาเป๊ะ

ถ้ายังไม่ถูกอีก ก็อ่านสัก 100 รอบต่อประโยคค่ะ

 

 

“เลิกงงกับ 把字句 ได้เลย !” 
 
เหล่าซือโปรยหัวไว้แบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าตัวเองอธิบายได้ชัดเจนหรือเปล่า
รู้สึกอย่างไร ช่วยคอมเมนท์กลับมาให้ทราบบ้างนะคะ
..

希望我能把 “把字句” 的用法解释得清楚。

หวังว่าดิฉันจะสามารถอธิบายการใช้ “把字句” ได้รู้เรื่องค่ะ

 

เรียงประโยคให้ถูกต้อง  ประโยคแรกเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่า HSK5

ตัวอย่างอื่นๆ เหล่าซือแต่งเองค่ะ

grammar-ba-zi-ju-ex

 

………..

ข้อ 86 – 89 เป็นตัวอย่างข้อสอบ HSK4 ที่เคยออกสอบจริง

การสอบเรียงประโยค หมวดการเขียน ที่วัดระดับความแม่นทางไวยากรณ์

ในข้อสอบตามภาพนี้ มีหลายเรื่องที่เหล่าซือเคยเขียนและโพสต์ไว้

ทั้งการใช้ 得 การใช้บุพบท 把 และ 对….. 感兴趣ี

 

จงเรียงประโยคให้ถูกต้อง

ข้อ 86   爷爷   非常   感兴趣   对  京剧

ข้อ 87   请       那张表格      把   两份   打印

ข้อ 88   很详细     这个传真机的   写    得   说明书
……………..

HSK4 sample (3.1) for post

เฉลย

86 .  爷爷 对 京剧 非常 感兴趣。

87。 请 把 那张表格 打印 两 份

88。 这个传真机的 说明书 写 得 很详细。

89。我孙子 是 2009 年  7 月  8 号 出生 的。

 

โดยสุวรรณา สนเที่ยง  张碧云

泰国铭中汉语中心

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี ใกล้บีทีเอสตลาดพลู

www.futurec-cn.com

 

facebook: Suwanna Future C
ดูคลิปวีดีโอที่เราแบ่งปันจากห้องเรียน ได้จากลิงค์นี้ค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=KfURpkgvp8U

 

อ่านคำอธิบายการใช้ 得 พร้อมตัวอย่างที่ถูก และ ตัวอย่าง Error ได้ที่
ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที่ 1 (ขั้นต้น – ขั้นกลาง)
ตามลิงค์นี้ค่ะ http://www.futurec-cn.com/ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ-การ/
………

การใช้ 把 อ่านได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
http://suwannas.blogspot.com/2016/09/blog-post_13.html
https://youtu.be/KfURpkgvp8U (ยูทูป)
http://www.futurec-cn.com/ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ-การ-5/
…………

รวมวิธีเรียงประโยค 对……..感兴趣 และตัวอย่างการใช้ผิด
อ่านได้ที่ http://www.futurec-cn.com/ประโยคภาษาจีนที่มักเรี/

…….

ฟังเสียงเหล่าซืออธิยายคำศัพท์ ได้ที่ยูทูปนี้ค่ะ
https://youtu.be/HMAnxhnexvE

 

ประโยคภาษาจีนที่มักเรียงผิด เนื่องจากมีคำบุพบท คลิกที่นี่

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button
Hits: 38844
 @
ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ 
วลี  ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อย   
การสร้างประโยคที่ใช้แสดงการเพิ่มระดับ การเปรียบเทียบ

- ใช้ออกสอบ PAT จีน และ HSK ด้วย – 

 
 越来越……”   和   …………” 
ใช้ต่างกันอย่างไร ? ต้องสนใจอะไรเป็นพิเศษ ?
ตัวอย่างประโยคที่มักเรียงประโยคผิดเวลาพูดและเขียน
 
  ทั้ง 越来越……”   和   …………”  ต่างก็ใช้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มระดับ (ใช้เปรียบเทียบว่าดีขึ้นหรือแย่ลง)
  
มีการใช้ 2 แบบ ต่างกันดังนี้
 
1.  越来越……”  ยิ่ง……….ขึ้นเรื่อยๆ  
ใช้แสดงเรื่องต่างๆ ที่ดีขึ้นหรือแย่ลง เปลี่ยนตามกาลเวลา  เวลาเปลี่ยน  อะไรๆ ก็เปลี่ยน …  ดูตัวอย่าง
                 
天气越来越热了。อากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆ (ตัวอย่างตามแบบเรียน)
林娜越来越喜欢中国文化了。
หลินน่าชื่นชอบวัฒนธรรมจีนมากขึ้นเรื่อยๆ (ตัวอย่างตามแบบเรียน)
 
王经理越来越习惯吃泰国菜了。(แต่งขึ้นเอง)
ผู้จัดการหวังเคยชินกับกาารกินอาหารไทยขึ้นเรื่อยๆ 
 ..
ใช้ในเชิงลบก็ได้ ตัวอย่าง (แต่งขึ้นเอง)
怎么越来越容易生气了?ทำไมถึงขี้โมโหมากขึ้นเรื่อยๆ ล่ะ
(容易生气 แปลว่า โมโหง่าย ขี้โมโห)
 
 
2.  ใช้ …………”   ยิ่ง…..(ทำอย่างนี้)…… ยิ่ง …(มีผลอย่างนี้)…….  
แสดงการเพิ่มระดับความเข้มที่เกิดขึ้นตามการกระทำ เงื่อนไข  หรือ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น
越跑越快    (ยิ่งวิ่งยิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ – เกิดจากประธานวิ่งให้เร็วขึ้น)
越学越聪明 (ยิ่งเรียนยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยๆ – ความฉลาดเกิดจากขยันเรียนมากขึ้น หาใช่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นไม่) 
 …
ใช้ในเชิงลบก็ได้ ตัวอย่าง (แต่งขึ้นเอง)
越容易生气越对身体不好。
ยิ่งขึ้โมโหก็ยิ่งไม่ดีต่อสุขภาพนะ
(对身体不好 แปลว่า ไม่ดีต่อสุขภาพจ้า)
 
(ตัวอย่างพอล่ะ ที่เหลือให้นักเรียนสร้างประโยคขึ้นมาเองบ้าง)
 
ข้อต้องจำ  
1. “越来越……”   …………”
 ไม่ถูกกัน ไม่กินเส้น กับพวกคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกระดับความเข้ม(程度副词)
ห้ามใช้ร่วมกับกลุ่ม 很、非常、真、十分、更….
เนื่องจากตัวมันเองใช้แสดงการเพิ่มระดับอยู่แล้ว
ตัวอย่างที่ใช้ผิด (语病 Error)
天气越来越非常热了。X

         他越来越聪明。X


        2. 越来越……”   …………” ต้องตามหลังประธานเสมอนะ อย่าไปอยู่หน้าประธานเด็ดขาด 

        ตัวอย่างที่ใช้ผิด (语病 Error)

        越来越天气热了。X

                  (ประธาน)

        越来越林娜喜欢中国文化了。X

 

เมื่อจำได้  เวลาสอบก็ไม่ต้องกินไข่เป็ด  

เวลาพูด คนจีนก็จะชมว่าเราพูดจีนได้แบบคนจีนเป๊ก  ไม่ใช่ “老外 พูดจีน” อีกต่อไป
……………………………
เพื่อนๆ ก็ได้คำตอบกันแล้ว ว่า  
越来越……”   和   …………” 
ใช้ต่างกันอย่างไร ?  ต้องสนใจอะไรเป็นพิเศษ ? ใช้แทนกันได้หรือไม่ ?
รู้แล้วก็ไม่ผ่านไปเฉยๆ  ลองแต่งประโยคขึ้นมาใช้เองบ้างดีกว่า 
เอาประโยคที่คิดว่าจะมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานจริงได้ในอนาคตด้วยก็ยิ่งดีค่ะ 
เมื่อแต่งเสร็จ ตรวจทานความถูกต้องแล้วก็ฝึกพูดซ้ำๆ จนคล่อง
เวลาจะพูดคุยกับคนจีนจะได้พูดได้โดยอัตโนมัติ 
เพราะเราสร้างโปรแกรมในสมองรอไว้แล้ว
ของแถม 
越 ยังเป็นคำนาม เป็นชื่อแคว้นโบราณ ปัจจุบันคือแถบพื้นที่มณฑลเจ้อเจียง ซ่างไห่ ในแบบเรียนเราจึงมีเรียนคำว่า 越剧 ที่แปลว่า งิ้วของชาวเยว่ด้วย
รู้ไว้เวลาดูหนังจีน จะได้รู้ว่าแคว้นเยว์นั้นเมื่อก่อนอยู่ที่ไหน เพิ่มอรรถรสในการดู
 
小提示 Tips:
学习变容易 
การเรียนภาษา รู้แต่คำศัพท์อย่างเดียว ยังไม่พอ
การเรียนจีนจะเป็นเรื่องง่าย
หากอธิบายด้วยภาษาแม่แล้วเข้าใจ 
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

แบ่งปันจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซี www.futurec-cn.com
จากแบบเรียน 汉语教程第二册(第11课)
新实用汉语课本第二册(第 24 课)
…………….

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ คำจีนสับสน 一遍、一次、走遍、车次、班次 ใช้ต่างกันอย่างไร ?

Hits: 39048
…..

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ คำจีนสับสน

一遍、一次、走遍、车次、班次

ใช้ต่างกันอย่างไร ?

…..

เป็นคำถามยอดนิยมของคนเริ่มเรียนภาษาจีนอยู่ในกลุ่มคำลักษณนามที่ใช้บ่อย และคำจีนสับสน 

ใช้บ่อย ออกสอบบ่อยใน PAT จีน และภาษาจีนขั้นกลางระดับต้น  

เหล่าซือตอบคำถามและอธิบายการใช้ แยกเป็นหัวข้อต่อจากบความก่อนหน้านี้นะคะ

……… 

ความเดิม ในบทความที่แล้ว อ่านเรื่องเดิม คลิกที่นี่

(1) การใช้  “一下” กับ “一下儿”

(2) การใช้  “一声” 

(3) การใช้  “一趟”  

ใช้เป็น 动量补语 คำเสริมบอกปริมาณของการกระทำ (กริยา) เป็นการเสริมความชัดเจนว่าทำไปมากน้อยแค่ไหน 
……………….

……..
(4) การใช้ 遍、一遍
      “遍”  เป็นลักษณนาม  ใช้แสดงการกระทำ 1 รอบ 1 จบ (เช่น ดูหนังสือจบไปสองรอบ) 
 
 
     ตัวอย่าง 1
     这本书我看了三遍,很好看。หนังสือเล่มนี้ ผมอ่านจบไปสามรอบแล้วครับ สนุกดี 
     (อ่านตั้งแต่ต้นจนจบ ถือเป็น 一遍 )
     遍  ในประโยคนี้ ทำหน้าที่เป็น 动量补语 คำเสริมบอกปริมาณของการกระทำ (กริยา) เป็นการเสริมกริยาคำว่า “อ่าน” ให้ชัดเจนว่าทำไปมากน้อยแค่ไหน กี่รอบ     
 
     ตัวอย่าง 2

     那部电视剧太感人了,我还想再看一遍。
     ซีรีย์เรื่องนั้นดูแล้วสะเทือนอารมณ์มากเลย ฉันยังอยากจะดูอีกสักรอบ
…….
 
(5)  การใช้ 次、一次

      “次” เป็นลักษณนาม แปลว่า ครั้ง (ไม่ได้หมายถึง 1 จบ 1 รอบ) 

      ตัวอย่าง 1

      看过一次 / 去过两次。 เคยดูหนึ่งครั้ง เคยไปสองครั้ง ……

      ตัวอย่าง 2

      我去过几次北京了。    ผมเคยไปปักกิ่งหลายครั้งแล้วครับ ……    

      ตัวอย่าง 3

      我找过他两次。           ผมเคยไปหาเขาสองครั้งครับ ……

      ข้อควรจำ 注意

      ถ้ากรรมเป็นสถานที่     次 จะอยู่หน้าคำนามสถานที่ (ตัวอย่างที่ 2 กรรมคือ “ปักกิ่ง”)

      ถ้ากรรมเป็นสรรพนาม 次 จะอยู่หลังคำสรรพนาม (ตัวอย่างที่ 3 กรรมคือ “เขา” )  


      เปรียบเทียบการใช้ 次 กับ 遍 ที่ต่างกัน 

      那部小说我看了很多,但都还没看完一

      นวนิยายเรื่องนั้น ผมอ่านหลายครั้งแล้ว แต่ยังอ่านไม่จบ (สักรอบ) เลย

……….

(6) คำว่า 遍 เมื่ออยู่หลังคำกริยา ก็หมายถึง “ทั่วทั้งหมด” (แต่ 次ใช้ในความหมายนี้ไม่ได้) เช่น 

     走遍中国。                 (เดินทาง)ไปทั่วประเทศจีน   
     游遍曼谷各个角落。  เที่ยวทั่วทุกซอกทุกมุมของกรุงเทพฯ      
      
(7) คำว่า  ใช้บอกเที่ยวรถ เที่ยวรถไฟ เที่ยวเครื่องบิน (แต่ 遍 ใช้ในความหมายนี้ไม่ได้)  เช่น 

     车次 (เที่ยวรถ เที่ยวรถไฟ)  班次 (เที่ยวบิน)

……..

小提示 Tips: 

ถ้าจะเรียนภาษาจีนให้เก่ง ใช้พูดหรือเขียนได้เหมือนคนจีน

ก็จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้คำและเรียงประโยคให้ถูกด้วย

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

ใกล้บีทีเอสตลาดพลู

pat-sam-bian-ci-tang-1
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน คอมเมนท์ และแชร์จากลิงค์นี้โดยตรงค่ะ
 
汉语语法、近义词
一遍、一次、走遍、车次、班次
用法区别、用法比较。
《汉语教程》第二册(上)
《新实用汉语课本》二
PAT จีน 
เรื่องนี้โพสต์ครบ 1 ปี ยอดไลค์ผ่านเรื่องหน้าเว็บ 1.6K ประมาณ 17% ของยอดคลิก 9200
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ  และดีใจมากหากมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากกาว่า 1600 คนจริงๆ
21 สิงหาคม 2017

๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ 一下、一声、一趟 ใช้อย่างไร ?

Hits: 34129

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ

一下、一声、一趟  ใช้อย่างไร ?

….

จากคำถามที่ถามมาว่า การใช้  下、声、趟 (动量补语)เช่น  她敲了一下儿门。ในที่นี้จะแปลว่าอะไรคะ ไม่ได้แปลว่าซักประเดี๋ยวใช่มั้ย 

一声  เราใช้กับการได้ยินเสียงอย่างเดียวหรือเปล่าคะ รวมถึง 趟 ด้วย

………

คำลักษณนามกลุ่มนี้เจอบ่อย

ใช้ออกสอบในระดับภาษาจีนขั้นกลาง และ PAT จีน  

เหล่าซือตอบคำถามและอธิบายการใช้ แยกเป็นหัวข้อต่อไปนี้นะคะ

Grammar Xia Sheng tang brown
…….. 

(1) การใช้ 一下   กับ  一下儿

 “一下”   กับ  “一下儿”  เป็นลักษณนาม  แปลว่า หนึ่งที ทีนึง หรือ สักพัก สักครู่  สักแป๊บ ฯลฯ

ตัวอย่าง 1

** 她敲了一下儿门。 

一下儿  ในประโยคนี้ หมายถึง เคาะประตูไป “ 1 ที” หรือ “เคาะอยู่สักพัก” ก็ได้ (ให้ดูจากสถานการณ์หรือบริบทในประโยคประกอบ) 

ถ้าใช้คำว่า 敲了一下门。(ไม่มี 儿) ก็จะค่อนข้างชัดว่า เคาะไปแค่ 1 ที

一下儿  ในประโยคนี้ ทำหน้าที่เป็น 动量补语 คำเสริมบอกปริมาณของการกระทำ (กริยา) เป็นการเสริมกริยาคำว่า “เคาะ” ให้ชัดเจนขึ้น ว่าทำไปมากน้อยแค่ไหน

ตัวอย่าง 2   

被妈妈打了一下。 โดนแม่ฟาดไป 1 ที 

…….

(2) การใช้  一声 

“一声”  เป็นลักษณนาม  ใช้กับการพูด คำพูด  หมายถึง พูดสักคำ บอกสักคำ 

ตัวอย่าง 1 

不回来的同学跟我说一声。 

นักเรียนที่จะไม่กลับ (พร้อมกับรถ) ให้มาบอกให้รู้สักหน่อยนะคะ 

ตัวอย่าง 2 

她一声不响。  เธอไม่พูดอะไรเลยสักคำ (บางสถานการณ์ก็หมายถึง อาการที่เงียบ ไม่มีเสียงซักแอะ) 

…..

(3) การใช้ 一趟  

“一趟”  เป็นลักษณนาม  ใช้แสดงการไป – กลับเป็นเที่ยว (ใช้กับการเดินทาง) 

ตัวอย่าง 1 

还麻烦你跑一趟。ยังทำให้คุณต้องลำบากมา (เดินทางมาแล้วก็กลับ เพื่อเอาของมาให้ จากตัวอย่างในตำรา 汉语教程二) 

ตัวอย่าง 2
白跑一趟。ไปเสียเที่ยว / มาเสียเที่ยว (ไปและกลับ)

……

อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้าง   ช่วยบอกสักนิด (สักคำนะคะ)  

อย่าเงียบๆ ไม่ส่งเสียงสักนิดเลยค่ะ   ฮ่าๆๆ ขอบคุณนะคะ

 读了怎么样?希望跟我说一声,不要一声不响。哈哈哈。先谢了。

……..

小提示 Tips: ข้อสังเกต一下、一声、一趟  ออกสอบบ่อยมากใน PAT จีน

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
…..
เรื่องนี้โพสต์ครบ 1 ปี ยอดไลค์ผ่านเรื่องหน้าเว็บ 1.8K ประมาณ 19% ของยอดคลิก 9300
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ  และดีใจมากหากมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากกว่า 1.8 พันคนจริงๆ
21 สิงหาคม 2017
 

 


๑๑๑๑๑

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที 2 (เหนื่อยจน…. ยุ่งจน…. หิวจน….)

Hits: 16930
…………
ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ  
การใช้  得  ตอนที่ 2 ภาษาจีนขั้นกลาง  
(ต่อจากตอนที่ 1)

ชุดไวยากรณ์ที่ใช้งานบ่อย ใช้สอบ HSK  PAT
……..
得 ใช้กับหลายสถานการณ์มาก มากจนคนเรียนงง 

บางคนขอให้เหล่าซือช่วยอธิบายแบบละเอียดๆ เน้นๆ (ได้เลยค่ะ จัดให้แล้วส่วนหนึ่ง)

เราค่อยๆ เรียนรู้กันไป  จากง่ายไปหายาก  

เข้าใจไปทีละเปลาะ  

การเรียนข้ามขั้น หรือใช้วิธีอัดเข้าไปเยอะๆ  สอนทีละหลายๆ เรื่อง จะยิ่งทำให้สับสนมากขึ้น

ความเดิมตอนที่ 1 (คลิกอ่านที่นี่) 

พูดถึงการใช้ 得 ที่ตามหลังคำกริยา และ 得 อยู่หน้าคำคุณศัพท์

เราเข้าใจแล้วว่า 得 เป็นคำช่วยโครงสร้าง คำคุณศัพท์ที่ตามหลัง 得 ทำหน้าที่อธิบายการกระทำหรือกริยาให้ชัดเจน * (ใช้กับกริยาและการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว)  เรียกว่า 情态补语 (คำเสริมบอกสภาพการกระทำ Complement of state)

ตัวอย่างเช่น 说得很好 พูดได้ดีมาก 

หลักไวยากรณ์แบบนี้  เราจะได้เรียนในภาษาจีนระดับขั้นต้น

ทั้งในตำรา 汉语教程  และ 新实用汉语课本 จะจัดเรื่องนี้ไว้ในแบบเรียนเล่มต้นๆ HSK2   

………………….

แต่ 得 ก็ตามหลังคำคุณศัพท์ได้เหมือนกันนะ  

แล้วใช้ต่างกันอย่างไร ? 

ทำไมเรียงไม่เหมือนกันล่ะ ?

เป็นคำถามที่น่าสนใจมาก
ในตอนที่ 2 นี้ เราจึงมาพูดถึงการใช้ 得 ที่ตามหลังคำคุณศัพท์ ซึ่งจะเป็นการบอกระดับความเข้ม
…..

ตัวอย่างประโยค  

เหนื่อยจนกินข้าวไม่ลง     累得吃不下饭。

เหนื่อยจนไม่อยากพูด      累得不想说话。 

เหนื่อยจนเดินไม่ไหวแล้ว 累得走不动了。

หิวจนหมดแรงแล้ว          饿得没气力了。

หิวจนตาลาย                  饿得头昏眼花。

สรุปได้ว่า 得 ที่ใช้เป็นคำช่วยในการเรียงคำแบบนี้  กลุ่มคำที่ตามมาจะเป็นส่วนเสริมใช้พรรณา บรรยาย อุปมา ที่ว่า “เหนื่อย” หรือ “หิว” นั้น  เหนื่อยขนาดไหน  หิวขนาดไหน (บ่นบ้าง ใส่โวหารบ้าง)  

ซึ่งคำเสริมหรือบทเสริมแบบนี้ ไวยากรณ์จีนเรียกว่า 程度补语 (คำเสริมบอกระดับ Complement of Degree)

- การรเรียงคำ – 

ประธาน  +  คำคุณศัพท์  + 得 +  กลุ่มค

 (ละประธาน)     累           得   吃不下饭 

 

ตัวอย่างการใช้ผิด (语病 / Error)
我忙没时间吃饭。X   ขาดคำช่วย 得 ไป  
 ….
ที่ถูก ต้องแก้เป็น 我忙没时间吃饭。
ผมยุ่งจนไม่มีเวลาจะกินข้าวเลยครับ
…………

หลักไวยากรณ์แบบนี้  เราจะได้เรียนในภาษาจีนระดับขั้นกลาง

ทั้งในตำรา 汉语教程  และ 新实用汉语课本 จะจัดเรื่องนี้ไว้ในแบบเรียนเล่ม 3  HSK3-4

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

(1)ถามจนฉันไม่รู้จะตอบยังไงดี

(2)ดีใจจนพูดอะไรไม่ออก

(3)ตื่นเต้นดีใจจนนอนไม่หลับเลย

(4)เร็วจนตามไม่ทันแล้วจ้า

(5)สวยจนจำไม่ได้แล้ว

 

 

…………….


小提示 TIPS 

แนะวิธีแยกแยะและจำง่ายๆ

** จำตัวอย่างให้ได้สัก 2 – 3 ประโยค 

    แล้วจะเรียงถูกเองโดยอัตโนมัติ

……….

1.  เมื่อข้างหน้า 得 เป็นคำคุณศัพท์  

     กลุ่มคำที่อยู่หลัง 得 ทำหน้าที่บอกระดับความเข้มข้นของคำคุณศัพท์นั้น 

     เช่น  คำคุณศัพท์เป็น เหนื่อย หิว ฯลฯ เมื่อมี 得 ตามหลัง 

     ก็จะบอกว่าเหนื่อยขนาดไหน  เหนื่อยมากจนอย่างโน้นอย่างนี้  

     หลัง 得 เป็นกลุ่มคำ (กริยาวลี) 
     

2.  เมื่อข้างหน้า 得 เป็นคำกริยา และตามด้วยคำกริยาวิเศษณ์ + คุณศัพท์  

     คำคุณศัพท์ที่อยู่หลัง 得 จะทำหน้าที่อธิบายการกระทำหรือกริยาให้ชัดเจน *

      (ใช้กับกริยาและการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว) 

 
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
17 สิงหาคม 2016
 
ติดตามได้ที่บล็อกนี้ และที่
 

facebook : https://www.facebook.com/SuwannaFutureC/#语病  #HSK  #YCT4   #PATจีน  #ภาษาจีนขั้นต้น #สอบครูผู้ช่วย๑๑๑๑๑

 


 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที่ 1 (ขั้นต้น – ขั้นกลาง)

Hits: 50177
 การใช้  
- คุณพูดถูกมาก -
- คุณพูดได้ดีมาก -
- คุณแต่งตัวสวยมาก -
- คุณร้องเพลงเพราะมาก -

- ทำโน่นทำนี่ได้ดีหรือไม่ดี – ภาษาจีนพูดอย่างไร ?
………
ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ  
การใช้  得  ตอนที่ 1 (ขั้นต้น-ขั้นกลาง)  
 
的、得、地  คำแฝดสามฝาที่สร้างความสับสนอย่างมาก  
แม้คนจีนเจ้าของภาษาเองก็ยังมีปัญหาใช้ไม่ถูก
เพราะเวลาพูด แฝดสามฝานี้จะออกเสียงเหมือนกันเป๊ะ
เป็นอีกชุดการใช้คำ และไวยากรณ์จีนที่เหล่าซือได้รับคำถามบ่อยสุด  
 
เป็นชุดการใช้คำ และไวยากรณ์จีนที่ต้องใช้
ตั้งแต่ชีวิตประจำวัน – เขียนวิทยานิพนธ์ – การแปล
 
HSK  PAT  ใช้งานจริง คำจีนสับสน
 
 
 
的、得、地。ศัพท์ทางไวยากรณ์จีน
เรียกว่า
结构助词  (คำช่วยโครงสร้าง) 
ออกเสียง de เหมือนกันทั้งสามคำ (เสียงเบาเสมอ)  แต่ตัวเขียนต่างกัน
 
เพื่อง่ายในการจำ แยกแยะ ว่าผู้พูดหมายถึง de ตัวไหน  จึงมีชื่อเรียกอักษรจีนหรือคำ 3 คำนี้
的 เรียกว่า  白勺的  bái sháo de
得 เรียกว่า  双人得  shuāngrén de
地 เรียกว่า  土也地   de
 
 
 
 
ในบทความตอนที่ 1 นี้ เหล่าซือสุวรรณาจะอธิบายเฉพาะการใช้《得》ตัวที่เป็น 双人得  
ที่เราเรียนและสอนกันในภาษาจีนขั้นต้นก่อน
(ส่วนการใช้อื่นๆ จะเขียนแยกเป็นตอนต่อไป)
 …………………………
 
ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ  
การใช้  得 ตอนที่ 1  (ภาษาจีนขั้นต้น – ขั้นกลาง)  
 
1.《得》(双人得)ทำหน้าที่อธิบายการกระทำหรือกริยาให้ชัดเจน * (ใช้กับกริยาและการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว)  เรียกว่า 情态补语 (คำเสริมบอกสภาพการกระทำ)
 
โดยทั่วไป จะเป็นการอธิบาย หรือ ตอบคำถาม ว่ากริยาที่เกิดขึ้นนั้น มีลักษณะใด เป็นอย่างไร  (กริยา /การกระทำ + 得怎么样?)
 
ตัวอย่าง
ประโยคคำถาม และ ประโยคบอกเล่า
 
唱得怎么样?      ร้อง(เพลง)เป็นอย่างไรบ้าง
(ร้องแล้ว ร้องได้เป็นไงบ้าง)
唱得很好。          ร้อง(เพลง)ได้ดีมาก
 
唱得好听不好听?ร้อง(เพลง) เพราะหรือไม่เพราะ
唱得很好听。       ร้อง(เพลง)ได้เพราะมาก
 
做得怎么样?       ทำเป็นอย่างไรบ้าง
做得很快。           ทำได้เร็วมาก
 
讲得怎么样?       พูดเป็นอย่างไรบ้าง
讲得很好。           พูดได้ดีมาก
你讲得很对。      คุณพูด(ได้)ถูกมาก…
。。。。。。。。。
 
 
小提示 TIPS จากเหล่าซือสุวรรณา
การใช้ 得  เป็นคำเสริมบอกสภาพการกระทำนี้
จะต้องเป็น การกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว
จากตัวอย่าง 1 มีการร้องเพลงเกิดขึ้นแล้ว จึงสามารถบอกได้ว่า “ร้องได้ดีหรือไม่ดี
เพราะหรือไม่เพราะ”

- การเรียงคำ  - 

ต้องอยู่หลังคำกริยา
และอยู่หน้าคำคุณศัพท์  เพราะคำคุณศัพท์ใช้อธิบายลักษณะกริยาอาการที่เกิดขึ้น

รูปประโยค  บทประธาน + คำกริยา +    + คำคุณศัพท์
 

ข้อควรระวัง จุดที่นักเรียนไทยทำผิดบ่อย 

รูปประโยคแบบนี้ ถ้าคำกริยาในประโยคเป็น 离合词 (คำกริยาสองพยางค์ที่เกิดจากคำกริยาประสมกับคำนาม เช่น 吃饭、开车、聊天)

ข้างหน้า 得 จะต้องซ้ำคำกริยาอีกครั้ง (เพราะข้างหน้า 得 ต้องเป็นคำกริยา) 

ตัวอย่าง

他开车得不太快。 เขาขับรถ(ขับแบบ)ไม่เร็วนัก

(คำกริยาที่ซ้ำอีกครั้ง ก็คือ คำว่า 开)

…………………………

ตัวอย่างการใช้ผิด (语病 / Error)

开车得太快。X     ต้องแก้เป็น 开车开得太快。

快乐得聊天。X     ต้องแก้เป็น 聊天聊得很愉快。

 

ของแถม

ตัวอย่างข้อสอบ PAT จีน

การใช้ 得、地  (คำช่วยโครงสร้าง)

pat-sam-de-de-de-1

 

อย่าหวังพึ่งหรือเชื่อถือข้อมูลทุกอย่างในเว็บ หรือ ข้อความที่มีคนโพสต์ไว้

บ่อยครั้งที่พบข้อผิดพลาดตั้งแต่ภาษาจีนขั้นต้นไปถึงภาษาจีนขั้นสูง

การรับข่าวสารที่ผิดๆ  แทนที่จะเป็นผลดี กลับเป็นผลเสีย

การเรียนรู้การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเรียนขั้นต่อไป

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี
15 สิงหาคม 2016
….
ขออภัยหากมีข้อผิดพลาดใดๆ และขอบคุณสำหรับท่านที่กรุณาแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำ
….
การใช้ 得 ตอนที่ 2  

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 得 ตอนที 2 ใช้บอกระดับความเข้ม (คลิกอ่านที่นี่) 

 
ติดตามตอนต่อไปได้ที่บล็อกนี้ และที่
facebook : https://www.facebook.com/SuwannaFutureC/

#语病 #Error #ภาษาจีนขั้นต้น #ไวยากรณ์จีน #PATจีน

๑๑๑๑๑

 

 

 

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 跟 กับ 和

Hits: 53495
。。
การใช้  跟 (gēn) กับ 和 (hé)
ไวยากรณ์จีนขั้นต้น 
 
跟 กับ 和  เป็นสองคำที่ใช้บ่อยมาก  บริบทไหนใช้แทนกันได้ ?  บริบทไหนใช้แทนกันไม่ได้ ? 
 
คำถามที่ถามกันมามาก ก็คือ 
“ สองคำนี้ใช้แตกต่างกันอย่างไร ? ”  
 “แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า ตรงไหนควรใช้ 跟 ตรงไหนควรใช้ 和 ?
 
แยกแยะไม่ยาก ลองดูคำอธิบายของเหล่าซือสุวรรณา ว่าจะพอช่วยให้เข้าใจได้ไม่ยากหรือไม่ 

 

สองคำนี้
แต่ละคำในตัวมันเองก็มีความหมายหลากหลาย  
 
แต่ในขั้นนี้เหล่าซือจะพูดถึงเฉพาะส่วนที่สับสน คือ ส่วนที่ 跟 กับ  和 ที่หมายถึง “และ”   “กับ” กันก่อน
 
อันดับแรก มาดูบริบทประโยคที่ใช้แทนกันได้
 
1. 跟  กับ  和  ใช้แทนกันได้เมื่อในประโยคมีความหมายว่า “และ หรือ “กับ” (ใช้เป็นคำเชื่อมหรือคำบุพบท)
 
ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ได้ทั้ง  跟 และ 和 ถูกทั้งสองแบบ 
 
林大哥跟王小妹去商场。(林大哥和王小妹去商场。)
林大哥  กับ  王小妹 ไปศูนย์การค้าด้วยกัน
 
这件事跟他没有关系。(这件事和他没有关系。)
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขา
 
我有一件事想跟你说。(我有一件事想和你说。)
ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกกับคุณ 
 
他跟我一样高。(他和我一样高。)
เขาสูงพอๆ กับผม
 
 
2. 跟 นอกจากจะใช้เป็นคำเชื่อมและบุพบทแล้ว ยังใช้เป็นคำกริยาได้ด้วย 
แปลว่า ตาม เดินตาม ทำตาม พูดตาม ติดตาม (follow) 
ตัวอย่างเช่น  
 
你跟我来   คุณตามฉันมาค่ะ  
跟我说       พูดตามฉันค่ะ (วลีนี้แปลได้สองอย่าง แปลว่า พูดกับฉัน ก็ได้)
  
跟我发音   ออกเสียงตามฉันนะคะ (แปลได้ความหมายเดียว)   
我做什么,你就跟着我做。ผมทำอะไร คุณก็ทำตามผมนะครับ 
为什么老是跟着我做?       ทำไมทำอะไรตามฉันอยู่เรื่อยเลย ?
走得太慢,跟不上了。       เดินช้าเกินไป ตามไม่ทันแล้ว
 
ซึ่งในบริบทที่แปลว่า “ตาม” หรือ “ทำตาม” ตามตัวอย่างข้างต้นนี้ จะใช้  和 แทนกันไม่ได้เลย
 
.。。。。。。。。。。。
 
นอกจากนี้  跟  กับ  和 ยังมีความหมายอื่นๆ อีก แต่จะเอาไว้เขียนถึงในบทความอื่นต่อไป
…………..
ของแถม
ตัวอย่างข้อสอบ PAT  เรื่องการใช้ 和、跟、与、同 
ข้อสอบเคยออกแบบนี้
pat-sam-he-gen-1
 

เฉลย ตัวอย่างข้อสอบ PAT 7.4

ข้อนี้ต้องตอบว่า 跟 (ข้อ 4)

ซึ่งหมายความว่า ตอนเด็กเคยเรียนกับ 中国留学生 คนนั้น

ในนัยที่่ “ฉันเป็นนักเรียน” ไม่ใช่ “เรียนด้วยกัน”(โดยคนนั้นเป็นครู)  

โดยจะเห็นจากประโยคที่ว่า “他教得很好”  (เขาสอนได้ดีมากนะ)
แสดงว่า ฉันเรียนกับเขา / เขาสอนฉัน 

ส่วนคำ 和、与  、同   มีความหมายว่า เรียนด้วยกันกับเขา (ต่างก็เป็นคนเรียนเหมือนกัน) 

与  yǔ  เป็นภาษาเขียนของคำว่า 和 ( and และ กับ )

同  tóng แปลว่า ร่วมกัน เหมือนกัน

………….

สุวรรณา สนเที่ยง
 
ใช้เรียน ใช้สอน ภาษาจีนขั้นต้น  
 

อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ส่งคอมเมนท์กลับมาให้รู้กันบ้างนะคะ จะได้ปรับปรุงถูกค่ะ

 


๑๑๑๑๑

 

 

 

 

 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter

 


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 着 (ตอนที่ 2)

Hits: 42047

….

ตอบตรงประเด็นที่นักเรียนไทยสงสัย

(1) 张老师今天穿着一件红衬衫。

(2) 张老师正在穿着一件红衬衫。

ใช้เหมือนกันหรือต่างกัน ? อย่างไร ? 

…..

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ เรื่อง การใช้  着 zhe (ต่อจาก ตอนที่ 1)

อ่านตอนที่ 1  คลิกที่นี่

.………….

ในตอนที่ 1  หัวข้อ 1.1  ได้อธิบายการใช้ 着 zhe เพื่อแสดงระดับความเข้มไปแล้ว

ในตอนที่ 2 นี้ เหล่าซือจะอธิบายการใช้ 着 zhe นัยอื่นๆ ด้วยภาษาไทยที่นักเรียนไทยเข้าใจได้ไม่ยาก

……

1.2  ใช้แสดงกริยาที่กำลังกระทำอยู่ ณ ขณะนั้น โดยใช้ร่วมกัน 正在 / 在…..  着 / 着呢 zhe ….  

ตัวอย่าง

正在考着试呢。                กำลังสอบอยู่น่ะ

在开着车呢 (开着车)。กำลังขับรถอยู่น่ะ

雪正在下着呢。                หิมะกำลังตกอยู่แน่ะ

走着呢、开着会呢、吃着早饭呢。。。

………….

1.3  ใช้  着 zhe  เพื่อแสดงกริยาที่กำลังทำอยู่และทำต่อเนื่องด้วย  เน้นที่ “ทำต่อเนื่อง”  “ดำรงอยู่ในอาการเช่นนั้น”  

ตัวอย่าง

等着

ฉันรอคุณอยู่นะ (แสดงอาการที่รออยู่และก็รอต่อเนื่องด้วย อาจจะรอเป็นเวลาหลายปีก็ได้)

开着    

ประตูเปิดอยู่ (คือมันเปิดอยู่ก่อนแล้ว และก็เปิดอยู่อย่างนั้น อาจจะเปิดอยู่ตั้งนานแล้วก็ได้)

手里拿着一本书。

ในมือถือหนังสืออยู่เล่มนึง (ในมือถือหนังสือหนึ่งเล่ม)

躺着玩手机是不好的习惯。

การนอนเล่นมือถือเป็นความเคยชินที่ไม่ดี

张老师今天穿着一件红衬衫。

วันนี้จางเหล่าซือใส่เสื้อเชิ้ตสีแดง (ใส่อยู่กับตัว ใส่มาตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้)

 

เปรียบเทียบความแตกต่าง

(1) 张老师今天穿着一件红衬衫。 บอกว่าวันนี้ใส่เสื้อสีแดง

(2) 张老师正在穿着一件红衬衫。บอกว่าอยู่ในอาการที่กำลังสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงตัวนั้นอยู่ ณ ขณะนั้น กำลังเอาแขนสอดเข้าไปในเสื้อ

………

เปรียบเทียบความแตกต่าง

老师穿着毛衣。(เหล่าซือใส่เสื้อไหมพรหม – เน้นที่ใส่อยู่บนตัวแล้ว )

老师在穿毛衣。(เหล่าซือกำลังใส่เสื้อไหมพรหม เน้นที่อาการกำลังเอาแขนสอดเข้าไป)

……………

1.4  การใช้  着 zhe  แสดงคำสั่งหรือขอร้อง (ใช้ในประโยคคำสั่ง / ขอร้อง 表示祈使)

ตัวอย่าง

你在那儿等着,不要走。รออยู่นั่นนะ อย่าไปไหนล่ะ

听着!ฟังนะ  ฟังให้ดีนะ  หมายถึง จงฟัง

………..

นอกจากใช้เป็นคำช่วยแล้ว  着 zhe ยังใช้เป็นคำบุพบทได้ด้วย

 

1.5  ใช้  着 zhe  เป็นคำบุบท (** ไม่ใช่คำกริยานุเคราะห์)      

      用在某些动词后,使这个动词加上“着”后变成介词:

      ใช้  着 zhe วางหลังคำกริยาบางคำ (กลายเป็นคำบุพบท)

ตัวอย่าง

照着妈妈的话做。    ทำตามที่คุณแม่บอกค่ะ

照着大家的意见做。ทำตามความเห็นของทุกฝ่ายครับ

……….

grammar zhe corrected TipsTIPS จากเหล่าซือสุวรรณา 小提示:

การเรียนหลักภาษา ต้องใช้คู่กับความเข้าใจบริบทของการใช้ด้วย 

ไม่ใช่จำตายตัว ว่า V+着 = โน่นนี่

บางเรื่องแม้จะถูกหลักภาษา แต่ไม่ถูกบริบท ก็เอาหลักนี้ไปใช้ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น

正在死着呢……. (กำลังตายอยู่แน่ะ X  语病 Error  ตัวอย่างการใช้ผิด)  

 ……………….

นอกจากนี้ 

ยังออกเสียงว่า zháo  zhuó  และ  zhāo ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

着急     zháojí  แปลว่า ร้อนรนใจ ร้อนใจ

睡不着 shuì bùzháo  แปลว่า  นอนไม่หลับ  

够不着 gòu bùzháo   แปลว่า  เอื้อมหยิบไม่ถึง

着凉     zháoliáng

..

着想   zhuóxiǎng  คำนึงถึง 

ตัวอย่างการใช้  为了大家的利益着想。คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

着重  zhuó zhòng  เน้นหนักไปที่

着落  zhuóluò        ข่าวคราว เบาะแส / ที่พึ่งพิง ที่ยึดเหนี่ยว 

着手  zhuóshǒu     เริ่มจาก เริ่มทำจาก เริ่มลงมือจาก

 

着 ออกเสียงว่า zhāo มีการใช้น้อย จึงยังไม่รวบรวมไว้ในบทความนี้ก่อน

 

เรียบเรียงโดย

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

www.futurec-cn.com

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้เรียนและใช้สอน

ภาษาจีนขั้นต้น

着 เป็นคำใช้บ่อย ใช้ออกสอบ HSK PAT จีน

๑๑๑๑๑

 

 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter

 


Share Button

ไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ การใช้ 着 (ตอนที่ 1)

Hits: 20794
..
 – 着 -
เป็นคำหนึ่งที่ถามกันมากที่สุด
 
เป็นคำหนึ่งที่นักเรียนสับสนมากที่สุด 

着 ในภาษาจีนใช้อย่างไร ? 

ใช้เหมือน 很、非常 หรือไม่ ? 

ใช้ได้หลายความหมายใช่ไหม? อะไรบ้าง? 

– 着 – เป็นอะไรที่อธิบายด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจยาก (เอาฉบับอธิบายด้วยภาษาไทยละเอียดๆ นะ)

………………. 

เป็นคำหนึ่งที่ใช้บ่อยมาก และใช้ออกสอบ HSK และ PAT จีน  
……….
 
ในบทความตอนแรกๆ นี้ เหล่าซือจะค่อยๆ อธิบายเฉพาะบางส่วนที่นักเรียนจะเจอ 着 ในภาษาจีนขั้นต้นก่อน 

ส่วนการใช้ในบริบทอื่น จะอธิบายในขั้นที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป
………
การใช้ 着 ที่จะอธิบายในตอนแรกๆ นี้ จะเป็นส่วนที่นักเรียนศิลป์ภาษาจีนระดับ ม.5 – 6 ต้องใช้ทำข้อสอบ และออกสอบ HSK 
 

1. 着 zhe ใช้เป็นคำกริยานุเคราะห์ 

    1.1  ใช้แสดงระดับความเข้ม  

    1.2  ใช้แสดงกริยาที่กำลังกระทำอยู่ ณ ขณะนั้น โดยใช้ร่วมกัน 正在/在…..  着 zhe …. 

    1.3  ใช้ 着 zhe  เพื่อแสดงกริยาที่กำลังทำอยู่และทำต่อเนื่องด้วย  เน้นที่ “ทำต่อเนื่อง”  “ดำรงอยู่ในอาการเช่นนั้น” 

    1.4  ใช้  着  zhe  แสดงคำสั่งหรือขอร้อง (ใช้ในประโยคคำสั่ง / ขอร้อง 表示祈使)

 

2. 着  zhe  ใช้เป็นคำบุพบท (** ไม่ใช่คำกริยานุเคราะห์)

3. 着 ออกเสียงว่า zháo เมื่อออกเสียงต่างกัน ความหมายก็ต่างกันด้วย (จะอธิบายในตอนต่อๆ ไป)

 

- ที่แยกเป็นหลายๆ ตอนนั้น เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ไปทีละขั้น มีประสิทธิภาพในการจำดีกว่า -

…………………..

 

1. การใช้ 着 zhe ใช้เป็นคำกริยานุเคราะห์ หรือ คำช่วย โดยทั่วไปก็แปลได้ว่า “อยู่” 
     คำนี้ ภาษาจีนเรียกว่า 动态助词 (คำช่วยเสริมกริยา) เพื่ออธิบายกริยาที่ทำอยู่ให้ชัดเจน

    1.1 ใช้แสดงระดับความเข้ม (ใช้เป็นคำช่วย)

    โดยการวาง着 ไว้หลังคุณศัพท์บางคำ (adjective 形容词 + 着)
 
     表示程度深,用在形容词后面:
 
     ใช้คล้ายกับคำกริยาวิเศษณ์ที่บอกระดับ เช่น 很、非常 แต่นัยยะต่างกัน ไม่เหมือนเสียทีเดียว ใช้แทนกันไม่ได้
 
ตัวอย่าง ประโยค 例句:
 
不用着急,还早着呢。Bùyòng zháojí, hái zǎo zhene
 
ไม่ต้องรีบร้อน ยังเร็วไป ยังมีเวลาอีกเยอะเลย
 
<早着呢> ในที่นี้ ใช้บอกระดับว่ายังมีเวลาอีกเยอะ หมายถึงยังมีเวลา (ไม่ต้องรีบ)
 
先不要出去吧,外面热着呢。( 热着呢 หมายถึงข้างนอกยังร้อนมากอยู่ ใช้แสดงระดับ)
 
我不想吃,还饱着呢。(饱着呢 หมายถึงยังอิ่มมากๆ อยู่)
 
你头还疼吗?还疼着呢。(หมายถึงขณะที่พูดนั้นยังปวดมากอยู่เลย)
 
林娜受伤的胳膊,现在还疼着呢。แขนของหลินน่าที่ได้รับบาดเจ็บ ตอนนี้ยังปวด(มาก)อยู่เลย
 
外面冷着呢。ข้างนอกหนาว(มาก)อยู่นะ
 
(บางส่วนเป็นตัวอย่างจากหนังสือ 汉语教程 / 新实用汉语教程)
 ………..

ข้อควรสนใจพิเศษ

(1) ตัวอย่าง ประโยคที่ยกมาข้างต้น 不用着急,还早着呢。
 
     ตัวแรก 着急 ออกเสียงว่า zhāojí เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า “ร้อนใจ” 着呢 zhene เป็นคำช่วย
 
(2) 着 ใช้วางไว้หลังคำคุณศัพท์ได้บางคำเท่านั้น ไม่ใช่จะใช้กับคำคุณศัพท์ได้ทุกคำทุกกรณีไป เช่น
 

ไม่มีการใช้คำว่า 还晚着呢 X ในภาษาจีน (ตัวอย่างการใช้ผิด 语病)

 

(3) 着กับ 很、非常 ใช้แทนกันไม่ได้

เปรียบเทียบการใช้ 着 กับการใช้ 很、非常 ใช้ต่างกันอย่างไร ?
 
很热、非常热、很疼。หมายถึง ร้อนมาก ปวดมาก (ใช้ในเชิงบรรยาย พรรณนา) ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำก็ได้ เช่น
 
每年夏天的天气都很热。(อากาศในฤดูร้อน จะร้อนมากทุกปี)
 
** ส่วน 热着呢、疼着呢。หมายถึง “ ยังร้อนอยู่ ณ ขณะที่พูด” “ ยังปวดอยู่ ณ ขณะที่พูด”

ไม่มีการใช้อย่างนี้  每年夏天的天气都很热着呢。(ตัวอย่างการใช้ผิด X 语病)

(ถ้าจะแปลเป็นไทย ก็ต้องแปลว่า  หน้าร้อนทุกปีอากาศยังร้อนมากอยู่เลย X)

**หมายเหตุ  

ในตำรา 汉语教程 (第二册上)หน้า 42  เขียนคำอธิบายไว้ว่า

着呢”  is use after adjectives and some verbs expressing psychological states to indicate degree. Its meaning is equivalent to “很”  (very), e.g.

ซึ่งจากการอธิบายข้างต้นนี้ มีส่วนทำให้นักเรียนไทยเข้าใจผิด นึกว่า  热着呢 = 很热

ความจริงใช้ในความหมายที่ต่างกัน

ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะใช้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษอธิบายการใช้ที่แตกต่างนี้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งได้ 


เพราะฉะนั้น นักเรียนอย่าไปจำว่า คำ 着 นี้ ใช้แทน 很、非常 ได้
 
จะทำให้นำไปใช้ผิดความหมายได้
หวังว่าจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการสอนได้
 
สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云
 
(ยังมีต่อตอนต่อไป)
………….
………………

๑๑๑๑๑

 

 ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter

 


Share Button

คำสันธานที่ใช้บ่อยสุด 不但 … ,而且…….。最常用连词 ออกสอบบ่อย

Hits: 75518
 คำสันธานภาษาจีนที่ใช้บ่อยสุด 
最常用连词  
very commonly used pattern 

ถ้าประธานในสองประโยคเป็นคนเดียวกัน เรียงอย่างไร ?
ถ้าประธานในสองประโยคต่างกัน เรียงอย่างไร ?

不但 (Búdàn)……………. ,而且 (érqiě) …………………..

ไม่เพียงแต่ ………………. อีกทั้ง / อีกทั้งยัง / หากยัง …………….(อีกด้วย)

not only …………….. , but also ……..

หนึ่งในคำเชื่อม ( 连词 คำสันธาน Conjunction )ที่ใช้บ่อยสุด 

คำเชื่อมที่ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงเพิ่มระดับ(递进关系)

คำสันธาน 不但 … ,而且…….。เมื่อเชื่อมประโยคที่มีประธานร่วมกัน กับที่มีสองประธาน ต้องเรียงอย่างไร?

…………

เก็บจากห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

มาฝากเพื่อนๆ ค่ะ

……

คำสันธาน

คือคำที่ใช้เชื่อมเนื้อความสองประโยคเดียว ให้เป็นประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค ภาษาจีนเรียกว่า 复句)

复句 คือประโยคที่รวมเอาประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป โดยใช้สันธานเป็นตัวเชื่อม

ตัวอย่างประโยคความเดียว เช่น

马兰做菜做得很很快。 หม่าหลานทำอาหาร(ทำได้)เร็วมาก

马兰做菜做得很好吃。 หม่าหลานทำอาหารได้อร่อยมาก

เมื่อใช้คำสันธาน 不但……….. ,而且 ………………..เชื่อมเข้าด้วยกัน ก็จะได้รูปประโยคตามนี้

ตัวอย่าง 1

马兰不但做菜做得很快,而且做得很好吃。

หม่าหลานไม่เพียงแต่ทำอาหารได้เร็วอย่างเดียว  ยังทำได้อร่อยมากอีกด้วย (เพิ่มระดับขึ้น)

做菜 ทำอาหาร

好吃 อร่อย

ตัวอย่าง 2

学习和工作,不但要努力,而且还要坚持。

การเรียน การทำงาน  ไม่เพียงแต่ต้องขยันพยายาม  (อีกทั้ง)ยังต้องยืนหยัดทำต่อเนื่องไม่เลิกล้มกลางคันด้วย

 努力 nǔlì      คำวิเเศษณ์ / คำคุณศัพท์ = พยายาม มุมานะ

 坚持 jiānchí  คำวิเเศษณ์ / คำคุณศัพท์ = ยืนหยัดต่อเนื่อง

…………

ข้อควรจำ   

不但……… ,而且 ……..。 มีการใช้ 2 แบบ คือแบ่งเป็น

(1) การรวมประโยคความเดียวทีมีประธานตัวเดียวกัน กับ

(2) การรวมประโยคความเดียวที่มีประธานต่างกัน (ประธานสองตัว)เหล่าซือสุวรรณามีหลักง่ายๆ ในการสอนให้จำไวยากรณ์จีนได้อย่างแม่นยำ 

*(1) มีประธานตัวเดียวกัน

       ให้เอา 不但  วางหลังประธาน  เอา 而且 วางหน้าประโยคหลัง  เช่น

      马兰不但做菜做得很快,而且做得很好吃。

       ประธานคนเดียวกัน คือ 马兰

       เอา 不但 วางหลังประธาน        

         เอา  而且 วางหน้าประโยคหลัง 

       (แค่นั้นเอง จำง่ายมาก)*(2)  มีประธานคนละตัวกัน

        ให้เอา 不但 นำหน้าประธานตัวแรก  เอา 而且 นำหน้าประธานตัวหลัง เช่น

       不但马兰喜欢写汉字,而且许永胜也喜欢写汉字。

        ไม่แต่เพียงคุณหม่าหลานเท่านั้นที่ชอบเขียนอักษรจีน คุณสวีหยุ่งเซิ่งก็ชอบเขียนอักษรจีนด้วย

        ประธานคนแรกคือ  马兰   ประธานคนที่สองคือ 许永胜

        เอา 不但 วางหน้า 马兰      

        เอา 而且 วางหน้า 许永胜

        แค่นั้นเอง จำง่ายมากๆ

…….


Tips:小提示  

ข้อควรระวัง 

ตัวอย่างที่ใช้ผิด (语病)


不但马兰喜欢写汉字,而且许永胜也很喜欢做菜。

แปลว่า ไม่เพียงแต่คุณหม่าหลันที่ชอบเขียนอักษรจีน คุณสวีหยุ่งเซิ่งก็ชอบทำอาหารด้วย

(*ซึ่งสื่อสารได้ไม่ถูกต้อง  ไม่ได้ไปทิศทางเดียวกัน *)

 

การใช้ 不但 …….. , 而且……..。 เป็นไวยากรณ์หนึ่งที่ออกสอบบ่อยมากใน PAT จีนด้วย

ลองดูจากตัวอย่างที่ออกสอบ 1/60 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

ดูตัวอย่างที่ออกสอบ

Conj 不但 而且

ภาษาจีนระดับต้น – กลาง HSK3
เกร็ดความรู้ไวยากรณ์จีน

。。。。。。。。。

 

ชุดคำเชื่อมที่คล้ายกัน 不但。。。。。。, 而且。。。。。。。

http://www.futurec-cn.com/การใช้-连词-คำสันธาน-而-vs-不是/ (คลิกดูที่นี่)

 

#汉语语法 #连词

๑๑๑๑๑

 

 

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter


Share Button

คำจีนสับสน คำไหนถูก? 一个半小时 หรือว่า 一个小时半

Hits: 18964

 

ไวยากรณ์จีน  คำจีนสับสน .ใช้สับสน เรียงสับสน  คำไหนถูก?
หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ใช้  一个半小时  หรือว่า   一个小时半 ?
สองเดือนครึ่ง    ใช้  两个半月      หรือว่า   两个月半 ?
คำตอบที่ถูกต้องมีแค่ข้อเดียว ไม่ใช่สองข้อ
……………
วันนี้จะเขียนเรื่องหลักไวยากรณ์จีนที่คนต่างชาติใช้ผิดบ่อยสักเรื่อง  
ตั้งใจเขียนเพื่อคนเริ่มเรียนภาษาจีนมาก จึงยาวหน่อย
 
คือเรื่อง  คำบอกตัวเลข “ครึ่ง” เมื่อใช้ร่วมกับตัวเลขจำนวนเต็ม  เช่น 
1 ชั่วโมงครึ่ง  
(หนึ่ง)ชิ้นครึ่ง 

กิโลครึ่ง ……

เดือนครึ่ง ….

ภาษาจีนจะเรียงคำอย่างไรจึงถูกต้องแบบที่คนจีนเขาใช้กัน ?
………………..
มีความเห็นส่วนหนึ่ง เห็นว่า  ถ้าต้องรอให้เป๊ะๆ  แล้วเมื่อไหร่จะพูดได้ล่ะ
 

ความเห็นนี้ก็ถูกต้อง เพราะการเรียนภาษาต้องกล้าๆ พูด 

สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีน พูดได้เป็นคำๆ ก็พูดไปก่อน เพื่อให้สื่อสารได้ ไม่เน้นว่าต้องถูกต้องเป๊ะๆ 

พูดถูกพูดผิดก็ฝึกพูดไปก่อน  เหมือนการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติอื่นๆ
   
แต่ …. หลังจากนั้น ถ้าเราอยากพูดให้เหมือนคนจีนเขาพูดกัน 
เราก็ควรต้องเรียนรู้การเรียงคำที่ถูกต้องด้วย…. เราจึงจะพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกขั้น
ถ้าเราใช้ภาษาได้เหมือนเจ้าของภาษา ก็จะดีกว่ามิใช่หรือ ?

เวลาอาจารย์ที่เมืองจีนสอนคนต่างชาติ 

เขาก็มักจะรวบรวมตัวอย่างการใช้ภาษาที่ผิด (语病)ขึ้นมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 

ชี้ให้นักเรียนเห็นความแตกต่าง ไม่ใช่ต้องการจับผิด 

ถ้าเราคิดว่าเขาจับผิดมาว่าเรา  เราก็จะไม่รู้ว่าเราควรแก้อย่างไร

ในบทความนี้ก็เช่นกัน

…………….. 
ตัวอย่างคำที่พบว่ามีคนต่างชาติ(ที่ไม่ใช่คนจีน)ใช้ผิดบ่อยมาก 

ก็คือ ชั่วโมงครึ่ง” (ทั้งชาวตะวันตกและคนไทย) 

โดยพูดว่า  一个小时半 X  (แบบต่างชาติพูดจีน)
เมื่อพูดไปแล้ว คนจีนก็เข้าใจว่าคนต่างชาติต้องการสื่อถึงอะไร 
นานเข้าๆ คนเรียนภาษาจีนบางคนจึงนึกว่า นั่น “ใช้ถูกแล้ว”  หรือสรุปเอาว่า  “ใช้ได้ทั้งสองอย่าง”

……………………….

 
คำว่า  1 ชั่วโมงครึ่ง  ภาษาจีนที่ถูกต้องใช้อย่างนี้  一个半小时 
* จำคำที่ถูกไปก็พอ  จดเอาไปแปะไว้หน้าคอมก่อน จำได้แม่นแล้วก็ดึงออก 
คำที่ผิดไม่ต้องจำ จะชวนให้สับสน  เอามาให้ดูประกอบเฉยๆ   
 


การบอกจำนวน 半 ครึ่ง ที่ถูกต้องตามการใช้ของคนจีน

ชั่วโมงครึ่ง พูดว่า   一个半小时   * ไม่ใช่  一个小时半  X  (แบบต่างชาติพูดจีน)
เค้กชิ้นครึ่ง  พูดว่า  一块半蛋糕   ไม่ใช่  一块蛋糕ิ半  X 

หลักไวยากรณ์จีน

ถ้า 半 ใช้ร่วมกับจำนวนเต็ม   
半 ต้องอยู่หลังลักษณนามเสมอ ไม่ใช่อยู่หลังคำนาม
(อ.สุวรรณา)

ตัวอย่างการใช้

(หนึ่ง)ชิ้นครึ่ง   ใชคำว่า  一块 (一块蛋糕)    
1 กิโลกรัมครึ่ง ใช้คำว่า  一公斤公斤 เป็นลักษณนาม)
สองเดือนครึ่ง  ใช้ำคว่า  两个月 ( 个 เป็นลักษณนาม) ดูตัวอย่างข้อสอบท้ายเรื่องประกอบ
 
ลองเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ใช้ผิด

ถ้าเราจำแบบผิดมา นึกว่าสื่อความได้ ก็จะพูดหรือเขียนผิดเป็น 一块蛋糕半  (X)

ตัวอย่างการใช้ที่ผิดอีกคำ คือ 一半公斤 (ผิด)  
คำนี้ก็จะสับสนกับคำว่า 半公斤 ที่แปลว่า “ครึ่งกิโลกรัม” 

ตกลงจะบอกเท่าไหร่กันแน่ ? (ไม่รู้เรื่อง)บางเรื่องอาจเป็นเรื่องธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ก็อาจเกิดการเข้าใจผิดหรือเสียหายได้

………………
 
ศาสตรจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยในจีนเคยพูดว่า (เหล่าซือถอดความเป็นภาษาไทยโดยสังเขป)
 
…**การที่มีคนใช้คำว่า 一个小时半 นั้น  เป็นผลมาจากอิทธิพลของภาษาตะวันตก 
 
เหล่าซือจึงคิดว่า ภาษาไทยเราก็ใช้คำว่า “1 ชั่วโมงครึ่ง”
จึงสร้างความสับสนให้เราเมื่อเราจะนึกแปลจากคำไทยเป็นคำจีน
 
สำหรับนักเรียน การไปจำอะไรที่ผิดๆ มา  ก็จะมีผลต่อการเรียนการสอบในระดับที่สูงขึ้น

….. การพูดผิดบ่อยๆ  หรือรับข้อมูลที่ผิดมา จะจำประโยคหรือคำที่ผิดไปจนติด  

มีผลต่อการสื่อสารเรื่องอื่นๆ  แก้ไขยาก

( บางคนก็เชื่อว่าตัวเองถูก บอกว่าก็ฉันเคยพูดแบบนี้แล้วรู้เรื่อง  มีเหล่าซือบอกว่าคนจีนเขาใช้ได้ทั้งสองอย่าง ? ! )
……
การปรับการออกเสียงก็เช่นกัน  แก้ทีหลังจะยากกว่าการเริ่มต้นสอนใหม่
………
เรามาจำอะไรที่ถูกๆ ไปใช้กันดีกว่า 

 

TIPS: 小提示  
ไวยากรณ์จีน จำง่ายๆ
ถ้า 半 ใช้ร่วมกับจำนวนเต็ม   
半 ต้องอยู่หลังลักษณนามเสมอ ไม่ใช่อยู่หลังคำนาม

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

24 มิถุนายน 2016

เก็บจากห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

ภาษาจีนขั้นต้น และ ขั้นกลาง

……..

ตัวอย่างประกอบเพิ่มเติม  
จาก หนังสือ “วิเคราะห์หลักไวยากรณ์จีน” 《现代汉语实用语法分析》
แต่งโดย ศาสตราจารย์ จูชิ่งหมิง สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิงฮว๋า
作者: 朱庆明    出版:清华大学 
……………………….

 

                                          ในตัวอย่างนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ C   一个半小时 

                                           จะเห็นชัดเจนว่า มันมีข้อถูกเพียงข้อเดียว ไม่ใช่สองข้อ

                                           ถ้าเราไปจำว่า  ใช้ได้ทั้งสองอย่าง  ในการทำข้อสอบก็จะงงเลือกไม่ถูก  

                                           ก็คงต้องนั่งโยนเหรียญให้ออกหัวออกก้อยแล้วล่ะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ตัวอย่างข้อ (11)


 
ข้อ 11 นี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ B:两个月半 (เป็นเวลาสองเดือนครึ่ง)
ขออภัย ข้อความตรงสีแดงเลือดหมูแถวบนนี้ พิมพ์ผิดค่ะ
คำตอบที่ถูกต้อง คือ ข้อ B
การเรียงคำที่ถูกต้องตามข้อ B ต้องเป็น  两个半月
ขอขอบคุณ คุณวาสนา (Wasana Wanasit) 
ที่กรุณาแจ้งมาให้ทราบถึงการพิมพ์ผิดในครั้งนี้
16 สิงหาคม 2016
 
 
 

 

ยอดคลิกอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter

๑๑๑๑๑

 

 

 

 

Share Button

ไวยากรณ์จีน 可能补语 – ตัวอย่าง 真的假不了,假的真不了。

Hits: 24375

 

 
เกร็ดไวยากรณ์จีน
 

汉语语法  可能补语

 
多音字 อักษรจีนหลากเสียง
  การออกเสียงของ 假 
……………………………………..
真的假不了,假的真不了。
 
แปลว่า  – ของจริงปลอมไม่ได้  ของปลอมจริงไม่ได้ – 
 
หมายความว่า 
ของจริงย่อมเป็นของจริง ไม่ใช่ของปลอม 
ของปลอมย่อมเป็นของปลอม ไม่มีวันกลายเป็นของจริงได้ 
 
ใช้อุปมา บางสิ่ง บางเรื่องที่สับสน ซึ่งต้องรอเวลาพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏตัวอย่าง
วลีข้างต้น  เป็นวลีที่เหล่าซือจำมาจากหนังจีนฮ่องกงคลาสสิค  เรื่อง 鱼美人
ตอนช่วงที่บรรดากุ้ง หอย ปู ปลา  แปลงร่างเป็นคุณหนูบ้านเศรษฐี  
ปลอมเป็นเปาบุ้นจิ้น และหวังเฉา หม่าฮั่น
ทำให้สับสนอลหม่านในการพิสูจน์ว่า ใครเป็นตัวจริง ใครเป็นตัวปลอม
………………………….
โลกความเป็นจริงก็เป็นเช่นนี้

Grammar Zhen bu liao 可能补语 1

 

เกร็ดไวยากรณ์จีน

真 的 假 不 了, 假 的 真 不 了。

Zhēn de jiǎ bùliǎo, jiǎ de zhēn bùliǎo.

 

不 了 ในที่นี้ต้องออกเสียงว่า bùliǎo

เป็นคำเสริมบอกความน่าจะเป็น (可能补语)

ใช้สื่อในบริบทที่คาดการณ์ว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้ เรื่องนั้น เรื่องนี้ “เป็นไปได้”  หรือ “เป็นไปไม่ได้”

假 的 真 不 了。ในที่นี้หมายถึง “ของปลอมยังไงก็ (กลายเป็น)ของจริงไม่ได้”

………
不 了 bùliǎo  ยังใช้ร่วมกับคำกริยาบางตัว  เช่น 吃、喝、忘、走、跑、记………

吃不了那么多  ซึ่งแปลว่า  กินไม่ไหวหรอก เยอะขนาดนั้น

忘不了 ลืมไม่ลง ….  ( ติดตรึงใจ ไม่สามารถลืมได้)…
คำที่ใช้สื่อความหมายตรงข้าม กับ คำว่า 不了 ก็คือ  得了  เช่น  ไหว ทำได้ เป็นไปได้

ตัวอย่าง

吃得了那么多  ซึ่งแปลว่า  กินไหว กินหมด  (ถึงจะเยอะขนาดนั้น)

忘得了  ลืมได้ ….  (ทำใจให้ลืมได้)…

 

เกร็ดความรู้เรื่องอักษรจีนหลากเสียง อักษรจีนพ้องรูป (多音字)

假 เป็นอักษรจีนหลากเสียง

ตัว 假 นี้ออกเสียงได้สองเสียง  คือ

(1) 假 อ่านว่า Jià แปลว่า วันหยุดพักผ่อน เช่น  放假  假期
 
(2) 假 อ่านว่า jiǎ แปลว่า ปลอม เช่น  假货 (ของปลอม สินค้าปลอม)
 
ในการสอนภาษาจีน

เราคือตัวจริง

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

….
ภาพประกอบ เหล่าซือถ่ายจากตรัง  (ถ้าเป็นทองจริงก็ดีเลย)

 

เพื่อนๆ ที่ไม่เคยเรียนหลักไวยากรณ์เรื่องนี้

อ่านแล้วแต่งประโยคส่งมาร่วมสนุกกับเราสักสองประโยคนะคะ

เหล่าซืออยากทราบผลค่ะว่าตัวเองเขียนแล้วคนอ่านเข้าใจหรือเปล่า 

…….

เก็บจากห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี 

#ภาษาจีนขั้นกลาง

#HSK3 #HSK4

 

ยอดอ่าน เกร็ดความรู้ภาษาจีน

Flag Counter
๑๑๑๑๑

 

 

 

 

Share Button

连词 คำสันธาน ………而……… กับ 不是……….,而是……….. ใช้ต่างกันอย่างไร ?

Hits: 42745

 

คำเชื่อมที่ใช้งานบ่อย  ออกสอบ PAT จีนบ่อย 

คำสันธาน คำเชื่อม(连词)conjunction

เป็นส่วนสำคััญในการเรียนภาษาจีนระดับขั้นกลาง – ขั้นสูง

การเลือกใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การเรียงประโยคได้ถูกต้อง ช่วยให้เราสื่อความในบริบทต่างๆ ได้ในเชิงลึก  

ในทางตรงข้าม หากใช้คำเชื่อมผิด ความหมายก็อาจเพี้ยนไปเป็นคนละเรื่อง

Grammar Conj bushi ershi (new)

………….

ในบทความนี้  จะเปรียบเทียบการใช้คำเชื่อม 而  กับ 不是…,而是….  ว่าใช้ต่างกันอย่างไร ?  

(1) 而  ทว่า / แต่ทว่า  ใช้เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน

(2) 不是……………………….,而是……………….

      ไม่ใช่ ……….(เช่นนี้) …………….    หากแต่เป็น …………..(เช่นนี้)……….

 

คำเชื่อมทั้ง (1) และ (2) นี้ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสองประโยคที่แย้งกัน  (ภาษาจีนเรียกว่า 转折关系)

เปรียบเทียบการใช้

 ** (1) 而  ทว่า / แต่ทว่า ใช้ในภาษาวรรณกรรม และใช้ในกลุ่มคำจีนโบราณ สำนวนโบราณ

           เช่น 似是而非 (เหมือนใช่แต่ทว่าไม่ใช่)  

 

 ** (2) 不是….,而是…….

      ตัวอย่างประโยคและบริบท

      ตัวอย่าง 1  学习不是为了考试,而是为了长知识。

      ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบ แต่เรียนเพื่อรู้

 

      ตัวอย่าง 2 

      不是不想去,而是我不能去。

      ไม่ใช่ไม่อยากไปนะ  แต่ฉันไปไม่ได้น่ะ (ไม่สามารถไปได้)

     

      ตัวอย่าง 3  用时间和心看人,不是用眼睛。

      ใช้เวลาและใจในการดูคน  แต่ไม่ใช่ใช้ตา 

      ประโยคแรกเป็นการยืนยัน (ว่าใช้เวลาและใจในการดูคนนะ)  

      ประโยคหลังบอกว่าว่า ไม่ใช่เป็นอย่างอื่น (ใช้ตาดู)

 

บริบทนี้  เรายังสามารถเลือกใช้คำเชื่อม 不是………………,而是…………….. มาสื่อความตามเนื้อหาข้างต้นนี้ได้ด้วย

แต่จะเรียงประโยคใหม่เป็น

不是用眼睛看人,而是用时间和心看人。

ไม่ใช่ใช้(แต่)ตาในการดูคนนะ  แต่ต้องใช้เวลาและใจในการดู

 

ใช้เวลาดูคน

 

หลักไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ จากเหล่าซือสุวรรณา

สรุป 

(1)  而   ทว่า / แต่ทว่า  

       ประโยคแรกเป็นประโยคยืนยัน (ที่จริงต้องเป็นแบบนี้) ประโยคหลังเป็นประโยคปฎิเสธ (ไม่ใช่อย่างนี้)

(2) 不是……………………….,而是……………….

        ประโยคแรกเป็นประโยคปฎิเสธ  ประโยคหลังเป็นประโยคยืนยัน (ว่าที่จริงต้องเป็นแบบนี้)

 

เก็บจากห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

สุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

……………..

มีคำเชื่อมที่คล้ายกัน คือ 

♠ 不但。。。。,而且。。。。 ไม่เพียงแต่ …………… .   อีกทั้งยัง……………….

เรื่องนี้ได้เขียนเป็นอีกเรื่องแล้ว (คลิกอ่านได้ที่นี่) 

….

ค่อยๆ จำ และฝึกแต่งประโยคทุกวัน จะเก่งภาษาจีนแน่นอนค่ะ

 

♠ หลักไวยากรณ์จีน ระดับ  #HSK5 #PATจีน #中级汉语 

เขียนขึ้นเพื่อแบ่งปันถึงผู้เรียนที่อยู่ไกล

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแชร์เพื่อประโยชน์การศึกษา ไม่เพื่อการค้า

และระบุแหล่งที่มาชัดเจน  ไม่อนุญาตให้ก็อปไปโพสต์ใหม่

 

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter


Share Button

ไวยากรณ์จีน คำบุพบท 从 กับ 离 ใช้ต่างกันอย่างไร ?

Hits: 43050

ไวยากรณ์จีนขั้นต้น คำสับสน คำคล้าย 近义词 ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมาก

การใช้บุพบท 从 กับ 离  ที่นักเรียนไทยบางส่วนยังสับสน  

ไวยากรณ์จีน คำบุพบท 从 กับ 离 ใช้ต่างกันอย่างไร ?

การที่สับสนกับสองคำนี้อยู่บ้าง ก็เนื่องจากเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้ว 

ทั้ง  从  กับ  离  ต่างก็มีคำว่า  ” from ”  และ  ” จาก ” รวมอยู่ด้วย 

แต่ในภาษาจีนต่างกันทั้งรูปทั้งเสียง

ถ้าเราเข้าใจความแตกต่างของสองคำนี้  ก็จะจำได้ง่ายมากๆ

………………….

เรามาทำความเข้าใจคำบุพบทสองคำนี้ จากการดูตัวอย่างประโยคของนักเรียนภาษาจีนของเรากัน

介词 “从” 和 “离” 的用法区别

 

从  กับ  离 

从   แปลว่า   จาก      from       (จาก A ถึง B ) 

离   แปลว่า   ห่างจาก  away from  (A ห่างจาก B ) 

จำแค่นี้ ง่ายๆ  ก็ไม่สับสนแล้วค่ะ

Grammar prep Cong & Li (edited)

 

…………..

ดูตัวอย่างแต่งประโยคของคุณจตุพร บุญศิริ นักเรียนขั้นกลาง 2 ศูนย์ภาษาจีนฟิวเจอร์ซี

 

四月十号十七号去北京玩。

ฉันไปเที่ยวปักกิ่งตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 17 เมษายน

她家公园大约 200 米。

บ้านของเธออยู่ไกลจาก (อยู่ห่างจาก) สวนสาธารณะประมาณ 200 เมตร

 

Cong VS Li Khun Nui

 

ตัวอย่างแต่งประโยคของ น้องนิว คุณณฐพร ส่งสวัสดิ์

这儿邮局很远。

จากที่นี่ไปที่ทำการไปรษณีย์ไกลมาก

Cong VS Li  Blue New SJC

 

คุณเข็มทิพย์ เข็มทอง แต่งประโยคว่า

学校你家坐车要几分钟 ?

จากโรงเรียนไปที่บ้านคุณ ต้องนั่งรถกี่นาทีครับ ?    

 

ยังมีประโยคตัวอย่างการใช้บุพบทตามาอีกนะคะ

#แบ่งปันห้องเรียนภาษาจีนฟิวเจอร์ซี – ขั้นกลาง
๑๑๑๑๑

 

 

 

 

 

ดูเกร็ดความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 
อ่านเรื่องอื่นๆ คลิกที่เกร็ดภาษาจีน  หวังว่าทุกคลิกของท่านจะได้รับประโยชน์จากบทความเหล่านี้

Flag Counter


Share Button

ตัวอย่างคำเชื่อมและคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บ่อย ออกสอบ PAT จีน บ่อย (1)

Hits: 74982

 

ตัวอย่างคำเชื่อมและคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้งานบ่อย  ออกสอบ PATจีน บ่อย 

คำสันธาน คำเชื่อม conjunction(连词)

เป็นส่วนสำคััญในการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับขั้นกลาง – ขั้นสูง

การเลือกใช้คำเชื่อมได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การเรียงประโยคได้ถูกต้อง ช่วยให้เราสามารถสื่อความในบริบทต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น  

ในทางตรงข้าม หากใช้คำเชื่อมผิด ความหมายก็อาจเพี้ยนไปเป็นคนละเรื่องเลย

…..

วิธีจำหลักไวยากรณ์จีนง่ายๆ จาก เหล่าซือสุวรรณา

………

ในเรื่องนี้

♠  ทบทวนหลักไวยากรณ์จีนกันเล็กน้อย  汉语语法 อธิบายด้วยภาษาไทย

♠  ตัวอย่างการใช้คำสันะาน คำกริยาวิเศษณ์ และ สำนวน บางคำ
♠  ระดับ  HSK3   HSK4   HSK5  PATจีน  中级汉语

♠1   การใช้ 连……………就 ……………

♠2  การใช้ 连…………..也/都………..

♠3  การใช้ 不是 ……,而是…………。

♠4  การใช้ 只要 ………….., 就…………。

♠5  การใช้ปฤจฉาสรรพนามที่ไม่ใช่คำถาม   ……..什么 …………. 就 ………..什么。

♠6 การใช้  程度副词   很 、真 、非常

♠7  การใช้  程度补语   (คำหลัก  + 极了、死了、得很 ) 

♠8  สำนวนน่ารู้ 舍不得 

♠9  คำศัพท์ที่ถามบ่อย 干脆

♠10 การเรียงประโยค ที่ใช้คำว่า 之一 แปลว่า ….เป็นหนึ่งใน….

……………….

 

ตัวอย่างคำสันธาน (คำเชื่อม) ก็ได้แก่คำกลุ่มนี้ อาทิ  

不管、无论  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม  

虽然…………但是/可是 ……… แม้ว่า/ถึงแม้ว่า …….  แต่ว่า  

不但………,而且 ………….。 ไม่เพียงแต่ ……… .   อีกทั้งยัง…….

连………….   แม้แต่ / แม้กระทั่ง ……… (ก็ยัง)  

而  ทว่า / แต่ทว่า

และคำอื่นๆ อีกมากมาย  

ในที่นี้จะขอนำตัวอย่างการใช้คำเชื่อมบางคำจากห้องเรียนของฟิวเจอร์ซีมาฝากก่อน  

มีเวลาจะทยอยทำเพิ่มเรื่อยๆ

ติดตามเราได้จากเว็บไซต์ www.futurec-cn.com และ facebook: Suwanna Future C 

……………

 

♠  1  การใช้คำสันธาน  คำเชื่อม  ………就……

        แม้กระทั่ง ………….ยัง / ก็ / ก็ยัง………….

       ใช้เชื่อมเนื้อความประโยคที่เพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้น(递进关系复句)

      ………….

Conj Lian jiu typ 2

 

♠  2  การใช้ 连…………..也/都………..

แม้แต่ / แม้กระทั่ง …..…… ก็ยัง ……….… เลย

ตัวอย่างจากการแต่งประโยคของนักเรียนเมื่อปีที่แล้ว

天气热极了,连吹来的风都是热的。

อากาศร้อนสุดๆ  ขนาด (แม้แต่) ….ลมที่พัดมา….. ก็ยัง(เป็นลมที่)ร้อนเลย………….
………….

Conj Lian ye dou edited 2017

 

 

♠3  การใช้คำสันธาน 而   และการใช้  不是 ……,而是…………。

而  กับ 

不是…,而是….  

ว่าใช้ต่างกันอย่างไร ?  


(1) 而  ทว่า / แต่ทว่า  ใช้เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน

      而  ยังแปลว่า “ทั้ง” ได้ด้วย 


(2) 不是……………………….,而是……………….       ไม่ใช่ ……….(เช่นนี้) …………….    หากแต่เป็น …………..(เช่นนี้)……….             


คำเชื่อมทั้ง (1) และ (2) นี้ ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของสองประโยคที่ขัดแย้งกัน  (ภาษาจีนเรียกว่า 转折关系 ความสัมพันธ์แบบแย้งกัน)  

เปรียบเทียบการใช้ 

♠  而 ทว่า / แต่ทว่า  ใช้เป็นภาษาวรรณกรรมมากกว่า 不是……….,而是………… 


ตัวอย่างการใช้  而 และบริบทที่หมายถึง “แต่” 

用时间和心看人,不是用眼睛。 

ใช้เวลาและใจในการดูคน  แต่ไม่ใช่ใช้ตา  

ประโยคแรกเป็นการยืนยัน (ว่าใช้เวลาและใจในการดูคนนะ)   

ประโยคหลังบอกว่าว่า ไม่ใช่เป็นอย่างอื่น (ใช้ตาดู) …………. 


บริบทนี้  เรายังสามารถเลือกใช้คำเชื่อม 不是………………,而是…………….. 

มาสื่อความตามเนื้อหาข้างต้นนี้ได้ด้วย 

แต่จะเรียงประโยคใหม่เป็น 

不是用眼睛看人,而是用时间和心看人。 

ไม่ใช่ใช้(แต่)ตาในการดูคนนะ  แต่ต้องใช้เวลาและใจในการดู  


ตัวอย่างประโยคที่ใช้ 不是…….而是……….。 (เพิ่มเติม)

不是不想去,而是我不能去。 

ไม่ใช่ไม่อยากไปนะ  แต่ฉันไปไม่ได้น่ะ (ไม่สามารถไปได้)   

เรียงประโยคต่างกัน

 เจาะละเอียดการใช้คำสันธานคู่นี้  อ่านเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)  

       

         ตัวอย่างการใช้  而 (ดูจากภาพ)

        而  ในที่นี้ ใช้เป็นคำเชื่อมที่แสดงความแย้งกับประโยคแรก

..

而  ยังแปลว่า “ทั้ง” ได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยค

泰国人热情友好。คนไทยทั้งมีน้ำใจและเป็นมิตร

หลักไวยากรณ์จีนจำง่ายๆ จากเหล่าซือสุวรรณา 

 

ใช้เวลาดูคน

 

 ………..

♠4  การใช้ 只要 ………….., 就…………。

ตัวอย่างการใช้คำเชื่อม     只要。。。。。。。。, 就。。。。。。。。。

(จากตัวอย่างในภาพนี้)        ขอเพียงแต่ …(เงื่อนไข)……  ก็ ……(ผลหรือสิ่งที่ควรจะเป็น)….

เป็นคำเชื่อม แบบมีเงื่อนไข(条件关系)

10401994_1042609819104558_3239878050132776748_n

 

จำจากตัวอย่างที่เหล่าซือแปลไว้ในภาพนี้นะคะ —
要做到使每一个人都满意,很难。
只要尽力为别人做得最好,就该满意自己了。
การจะทำให้ทุกคนพอใจทุกเรื่องนั้น ยากมาก
ควรพอใจที่ตนเองได้พยายามทำดีที่สุดให้กับผู้อื่นแล้ว
 
ประโยคแรก บอกเงื่อนไข
*只要* 尽力为别人做得最好 แปลว่า
ขอเพียงแต่ (ขอแต่เพียง / ขอแค่)พยายามทำดีที่สุดให้กับผู้อื่น (แล้ว)
ประโยคหลัง บอกผลหรือสิ่งที่ควรจะเป็น
*就* 该满意自己了。แปลว่า
*ก็* ควรพอใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้ว
………..
ตัวอย่างแบบง่าย
只要你同意,我就马上做。
ขอแค่คุณเห็นด้วย(เท่านั้น) ฉันก็จะลงมือทำทันที
………….

♠5  การใช้ปฤจฉาสรรพนามที่ไม่ใช่คำถาม   

       ……..什么 …………. 就 ………..什么。

       ใช้เพื่อบอกว่า อยากกินอะไรก็กินอย่างนั้น 

      “อยากทำอะไรก็ทำอย่างที่อยาก”

      “อยากไปไหนก็ไปที่นั่น”

       ตัวอย่าง 想吃什么就吃什么

                    “อยากกินอะไรก็กินอย่างนั้น

 

เข้าใจง่ายมาก เพราะภาษาจีนมีรากหลายอย่างมาจากภาษาจีน

 ไว้มีเวลาจะมาเล่าให้ฟังนะคะ

เหล่าซือชอบเล่าและชอบจินตนาการค่ะ แต่ไม่ใช่ “มโนไปเอง”  

ชอบเล่าหนังกับซีรีย์จีน  ชอบสอนนอกตำราด้วย 

 

11402615_1079633312068875_6641220739307630038_o

 

♠6  การใช้  程度副词  อาทิ  很 、真 、非常

♠7  การใช้  程度补语  อาทิ  极了、死了、得很 

 

        ในหลักไวยากรณ์ภาษาจีน  ยังมีคำอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องใช้งานบ่อยมาก  

        เรียกว่า คำกริยาวิเศษณ์ (副词) เป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์

        และมีคำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า คำเสริม (补语 คำเสริม / คำขยาย)

     

       程度副词  แปลว่า คำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงระดับความเข้ม  

       อาทิ 很( very อย่างมาก) 、真(จริงๆ ) 、非常(อย่างยิ่ง)

       เมื่อนำไปขยายคุณศัพท์ เช่น คำว่า “ร้อน” ก็จะเป็น ร้อนมาก ร้อนจริงๆ ร้อนเหลือเกิน

       程度补语  คำเสริมที่แสดงระดับความเข้ม (补语 คำเสริม / คำขยาย)

       

       คำทั้งสองชนิดนี้ใช้ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ได้  แต่การเรียงคำต่างกัน  

       เช่น ต้องการจะบอกว่าร้อนขนาดไหน  คำหลัก คือ ” ร้อน 热” (ดูภาพข้างล่างประกอบ)     

       แบบที่ 1  ใช้  程度副词 แสดงระดับ เพื่อบอกว่า ร้อนมาก 

          很 、真 、非常 + คำหลัก 热”

          แบบที่ 2  ใช้  程度补语 แสดงระดับเพื่อบอกว่า ร้อนมาก

          คำหลัก   +  极了、死了、得很

 

        ตัวอย่างที่ยกมาในภาพ จะเป็นการเปรียบเทียบการใช้  程度副词  กับ  程度补语

Degree typ 2

 

♠8  สำนวนน่ารู้ 舍不得 

คำนี้ไม่ใช่คำเชื่อม แต่เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่ยังหาคำแปลไทยที่ตรงกับความหมายไม่ได้  

เคยใช้ออกสอบ PAT จีน

 

ID Shebude

 

…………..

♠9 คำศัพท์ที่นักเรียนถามบ่อย    

干脆

คำนี้เป็นคำที่นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ  เพราะไม่มีคำเทียบเคียงที่แปลได้ตรงตัวพอดี

อยู่ในตารางคำศัพท์ และเคยออกสอบใน HSK5

 

Voc  Gancui how to use

 

♠10  การเรียงประโยค ที่ใช้คำว่า 之一 แปลว่า …….เป็นหนึ่งใน……..(หลายๆ ส่วน)………..

         ประโยคตัวอย่าง ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก  (ดูภาพประกอบ)

 

小提示:TIPS: เกร็ดความรู้

การเรียงประโยคแบบนี้เป็นหลักไวยากรณ์ภาษาจีนโบราณ 古代汉语语法 

 

11182128_1060428303989376_6038805073519536834_n

 

♣เก็บจากห้องเรียนภาษาจีน FUTURE C

 
โดยสุวรรณา สนเที่ยง 张碧云

 

สงวนลิขสิทธิ์

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแชร์เพื่อประโยชน์การศึกษาไม่เพื่อการค้า

ระบุแหล่งที่มาชัดเจน เพื่อจรรยาบรรณและเกียรติของคนเป็นครู

 

 

 

#หลักไวยากรณ์จีน

อ่านเรื่องนี้ 
Flag Counter

 

อ่านเรื่องเกร็ดภาษาจีนเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter


Share Button
นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter