Get Adobe Flash player

ภาษาจีนขั้นต้น คำศัพท์ 300 คำ HSK2

Hits: 50431

This post has already been read 152645 times!

คำศัพท์ 300 คำ

HSK2  vocabulary list

รวมคำกริยาที่ใช้บ่อย 81 คำ

รวบรวมโดย สุวรรณา สนเที่ยง  张碧云老师

เลื่อนลงเพื่อดูทั้ง 300 คำ

คอร์สภาษาจีนขั้นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

Basic CN edited

จำนวนคำศัพท์และทักษะสื่อสารที่จะได้รับในคอร์สภาษาจีนขั้นต้นตามหลักสูตรของฟิวเจอร์ซี

Carrot FB Basic 4 -5 (2)

 

ตำราที่ใช้  ตำราจากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง BLCU

Text book 1

 

300 vocabulary

300 คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

HSK2 1

 300 คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เรียงตามเสียงอ่าน 

HSK2 2

คำศัพท์จีน HSK2  

เรียงตามชนิดของคำ 

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 1-20

 

 รวม 81 คำกริยาที่ใช้บ่อย

81 个常用动词

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 21 - 40

 

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 41 - 60

 

HSK2  Verb 61 - 81

 

     กลุ่มที่กำลังเรียนอยู่ขณะนี้ (เมษายน 2018) เรียนถึงขั้นต้นระดับ 5

รวมเวลาที่เรียนมาแล้วประมาณ 100 ชั่วโมง 

คอร์สขั้นต้น 4 อาทิตย์

 

ตารางคำศัพท์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 300 คำ

 按音序排 เรียงตามลำดับการออกเสียง  

 ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบตัวเอง

A        

1.ài                爱

B         

2.ba               吧

3.bā               八

4.bàba          爸爸

5.bái              白

6.bǎi              百

7.bāngzhù     帮助

8.bēizi            杯子

9.Běijīng        北京

10.běn            本

11.bǐ                比

12.bié             别

13.búkèqi       不客气

14.bù              不

C

15.cài              菜

16.chá             茶

17.cháng         长

18.chànggē     唱歌

19.chī              吃

20.chū            出

21.chūzūchē   出租车

22.chuān        穿

23.chuán        船

24.cì               次

25.cóng          从

26.cuò            错

D

27.dǎ diànhuà            打电话

28.dǎ lánqiú              打篮球

29.dà              大

30.dàjiā          大家

31.dànshì        但是

32.dào            到

33.de              地

34.de              的

35.de              得

36.děng          等

37.dìdi           弟弟

38.dìyī           第一

39.diǎn          点

40.diànnǎo   电脑

41.diànshì     电视

42   diànyǐng   电影

43.dōngxi      东西

44.dōu            都

45.dú              读

46.duì             对(形容词)

47.duì             对(介词)

48.duìbuqǐ     对不起

49.duō            多

50.duōshao    多少

……………………………….

E

51.érzi                儿子

52.èr                   二

F

53.fàndiàn           饭店

54.fángjiān          房间

55.fēicháng         非常

56.fēijī                 飞机

57.fēnzhōng         分钟

58.fúwùyuán        服务员

G

59.gāo                 高

60.gāoxìng          高兴

61.gàosu             告诉

62.gēge               哥哥

63.gè                   个

64.gěi                  给

65.gōnggòng qìchē 公共汽车

66.gōngjīn            公斤

67.gōngsī              公司

68.gōngzuò           工作

69.gǒu                  狗

70.guì                   贵

71.guò                  过

H

72.hái                   还

73.háizi                孩子

74.Hànyǔ              汉语

75.hǎo                  好

76.hǎochī          好吃

77.hào                  号

78.hē                    喝

79.hé                    和

80.hēi                   黑

81.hěn                  很

82.hóng                红

83.hòumian     后面

84.huānyíng    欢迎

85.huí             回

86.huídá         回答

87.huì             会

88.huǒchē zhàn  火车站

J

89.jīchǎng     机场

90.jīdàn         鸡蛋

91.jǐ               几

92.jiā              家

93.jiàn            件

94.jiào            叫

95.jiàoshì       教室

96.jiějie           姐姐

97.jièshào        介绍

98.jīntiān         今天

99.jìn               进

100.jìn             近

101.jiǔ             九

102.jiù             就

103.juéde        觉得

K

104.kāfēi         咖啡

105.kāi            开

106.kāishǐ      开始

107.kàn           看

108.kànjiàn     看见

109.kǎoshì      考试

110.kěnéng     可能

111.kěyǐ         可以

112.kè             课

113.kuài          块

114.kuài          快

115.kuàilè       快乐

L

116.lái             来

117.lǎoshī       老师

118.le              了

119.lèi             累

120.lěng          冷

121.lí                离

122.lǐ               里

123.liǎng          两         

124.líng           零 

125.liù             六

126.lù              路

127.   lǚyóu        旅游

M

128.ma            吗

129.māma       妈妈

130.mǎi           买

131.màn          慢

132.máng        忙

133.māo          猫

134.méi           没

135.méiguānxi  没关系

136.měi           每

137.mèimei     妹妹

138.mǐfàn      米饭

139.míngtiān   明天

140.míngzi      名字

N

141.nǎr           哪儿

142.nà             那

143.nánrén      男人

144.ne             呢

145.néng         能

146.nǐ             你

147.nǐmen      你们

148.nián          年

149.nín            您

150.niúnǎi       牛奶

151.nǚ’ér         女儿

152.nǚrén        女人

P

153.pángbiān   旁边

154.pǎobù       跑步

155.péngyou    朋友

156.piányi        便宜

157.piào           票

158.piàoliang   漂亮

159.píngguǒ     苹果

Q

160.qī              七

161.qīzi            妻子

162.qǐchuáng  起床

163.qiān          千

164.qián          钱

165.qiánmian   前面

166.qíng          晴

167.qǐng         请

168.qù            去

169.qùnián     去年

R

170.ràng          让

171.rè               热

172.rén            人

173.rènshi       认识

174.rì               日

S

175.sān             三

176.shāngdiàn  商店

177.shàng         上

178.shàngbān  上班

179.shàngwǔ    上午

180.shǎo           少

181.shéi            谁

182.shēntǐ        身体

183.shénme      什么

184.shēngbìng  生病

185.shēngrì       生日

186.shí              十

187.shíhou        时候

188.shíjiān        时间

189.shì              是

190.shìqing      事情

191.shǒubiǎo    手表

192.shū             书

193.shuǐ            水

194.shuǐguǒ      水果

195.shuìjiào      睡觉

196.shuōhuà     说话

197.sì                 四

198.sòng            送

199.suì               岁

200.suǒyǐ          所以

…………………………………………

T

201.tā                          他

202.tā                          它

203.tā                          她

204.tāmen                  他们

205.tāmen                  她们

206.tài                        太

207.tī zúqiú                踢足球

208.tí                          题

209.tiānqì                  天气

210.tiàowǔ                  跳舞

211.tīng                       听

212.tóngxué                同学

W

213.wài                       外

214.wán                      完

215.wán                      玩

216.wǎnshang            晚上

217.wèi                       喂

218.wèishénme          为什么

219.wèn                      问

220.wèntí                   问题

221.wǒ                         我

222.wǒmen                 我们

223.wǔ                         五

X

224.xīguā                    西瓜

225.xīwàng                 希望

226.xǐ                          洗

227.xǐhuan                 喜欢

228.xià                        下

229.xiàwǔ                   下午

230.xiàyǔ                    下雨

231.xiānsheng             先生

232.xiànzài                  现在

233.xiǎng                     想

234.xiàng                    向

235.xiǎo                       小

236.xiǎojiě                   小姐

237.xiǎoshí                  小时

238.xiào                       笑

239.xiē                         些

240.xiě                         写

241.xièxie                    谢谢

242.xīn                        新

243.xīngqī                   星期

244.xìng                      姓

245.xiūxi                     休息

246.xuésheng              学生

247.xuéxí                     学习

248.xuéxiào                 学校

249.xuě                        雪

Y

250.yánsè                    颜色

251.yǎnjing                  眼睛

252.yángròu                羊肉

253.yào                        药

254.yào                        要

255.yě                          也

256.yī                           一

257.yīfu                       衣服

258.yīshēng                 医生

259.yīyuàn                   医院

260.yǐjing                    已经

261.yǐzi                        椅子

262.yìqǐ                       一起

263.yìsi                        意思

264.yīn                         阴

265.yīnwèi                   因为

266.yóuyǒng                游泳

267.yǒu                        有

268.yòubian                右边

269.yú                          鱼

270.yuán                      元

271.yuǎn                       远

272.yuè                        月

273.yùndòng               运动

Z

274.zài                         在

275.zài                         再

276.zàijiàn                  再见

277.zǎoshang              早上

278.zěnme                  怎么

279.zěnmeyàng          怎么样

280.zhāng                   张

281.zhàngfu                丈夫

282.zhǎo                     找

283.zhe                       着

284.zhè                       这

285.zhēn                     真

286.zhèngzài              正在

287.zhīdào                  知道

288.Zhōngguó            中国

289.zhōngwǔ              中午

290.zhù                       住

291.zhǔnbèi                 准备

292.zhuōzi                   桌子

293.zì                           字

294.zìxíngchē              自行车

295.zǒu                         走

296.zuì                         最

297.zuótiān                  昨天

298.zuǒbian                 左边

299.zuò                         坐

300.zuò                         做

 

ติตามเกร็ดความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติม  (คลิกที่นี่ค่ะ)

ศึกษาต่อปักกิ่ง http://www.futurec-cn.com/ศึกษาต่อประเทศจีน/

เรียนภาษาจีนในไทย ติดต่อเราที่ http://www.futurec-cn.com/

facebook: Suwanna Future C 

 

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

เกร็ดภาษาจีน อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 228 post in this blog.

Comments

comments


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter