Get Adobe Flash player

ภาษาจีนขั้นต้น คำศัพท์ 300 คำ HSK2

Hits: 16863

คำศัพท์ 300 คำ

HSK2  vocabulary list

รวมคำกริยาที่ใช้บ่อย 81 คำ

รวบรวมโดย สุวรรณา สนเที่ยง  张碧云老师

เลื่อนลงเพื่อดูทั้ง 300 คำ

คอร์สภาษาจีนขั้นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

Basic CN edited

จำนวนคำศัพท์และทักษะสื่อสารที่จะได้รับในคอร์สภาษาจีนขั้นต้นตามหลักสูตรของฟิวเจอร์ซี

Carrot FB Basic 4 -5 (2)

 

ตำราที่ใช้  ตำราจากมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง BLCU

Text book 1

 

300 vocabulary

300 คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

HSK2 1

 300 คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เรียงตามเสียงอ่าน 

HSK2 2

คำศัพท์จีน HSK2  

เรียงตามชนิดของคำ 

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 1-20

 

 รวม 81 คำกริยาที่ใช้บ่อย

81 个常用动词

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 21 - 40

 

ส่วนนี้ไม่ได้ใส่พินอินและคำแปลไว้  ตั้งใจให้นักเรียนลองเติมคำดู

HSK2  Verb 41 - 60

 

HSK2  Verb 61 - 81

 

     กลุ่มที่กำลังเรียนอยู่ขณะนี้ (มีนาคม 2016) เรียนถึงขั้นต้นระดับ 4

รวมเวลาที่เรียนมาแล้วประมาณ 90 ชั่วโมง 

คอร์สขั้นต้น 4 อาทิตย์

 

ตารางคำศัพท์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 300 คำ

 按音序排 เรียงตามลำดับการออกเสียง  

 ไม่ได้แปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบตัวเอง

A        

1.ài                爱

B         

2.ba               吧

3.bā               八

4.bàba          爸爸

5.bái              白

6.bǎi              百

7.bāngzhù     帮助

8.bēizi            杯子

9.Běijīng        北京

10.běn            本

11.bǐ                比

12.bié             别

13.búkèqi       不客气

14.bù              不

C

15.cài              菜

16.chá             茶

17.cháng         长

18.chànggē     唱歌

19.chī              吃

20.chū            出

21.chūzūchē   出租车

22.chuān        穿

23.chuán        船

24.cì               次

25.cóng          从

26.cuò            错

D

27.dǎ diànhuà            打电话

28.dǎ lánqiú              打篮球

29.dà              大

30.dàjiā          大家

31.dànshì        但是

32.dào            到

33.de              地

34.de              的

35.de              得

36.děng          等

37.dìdi           弟弟

38.dìyī           第一

39.diǎn          点

40.diànnǎo   电脑

41.diànshì     电视

42   diànyǐng   电影

43.dōngxi      东西

44.dōu            都

45.dú              读

46.duì             对(形容词)

47.duì             对(介词)

48.duìbuqǐ     对不起

49.duō            多

50.duōshao    多少

……………………………….

E

51.érzi                儿子

52.èr                   二

F

53.fàndiàn           饭店

54.fángjiān          房间

55.fēicháng         非常

56.fēijī                 飞机

57.fēnzhōng         分钟

58.fúwùyuán        服务员

G

59.gāo                 高

60.gāoxìng          高兴

61.gàosu             告诉

62.gēge               哥哥

63.gè                   个

64.gěi                  给

65.gōnggòng qìchē 公共汽车

66.gōngjīn            公斤

67.gōngsī              公司

68.gōngzuò           工作

69.gǒu                  狗

70.guì                   贵

71.guò                  过

H

72.hái                   还

73.háizi                孩子

74.Hànyǔ              汉语

75.hǎo                  好

76.hǎochī          好吃

77.hào                  号

78.hē                    喝

79.hé                    和

80.hēi                   黑

81.hěn                  很

82.hóng                红

83.hòumian     后面

84.huānyíng    欢迎

85.huí             回

86.huídá         回答

87.huì             会

88.huǒchē zhàn  火车站

J

89.jīchǎng     机场

90.jīdàn         鸡蛋

91.jǐ               几

92.jiā              家

93.jiàn            件

94.jiào            叫

95.jiàoshì       教室

96.jiějie           姐姐

97.jièshào        介绍

98.jīntiān         今天

99.jìn               进

100.jìn             近

101.jiǔ             九

102.jiù             就

103.juéde        觉得

K

104.kāfēi         咖啡

105.kāi            开

106.kāishǐ      开始

107.kàn           看

108.kànjiàn     看见

109.kǎoshì      考试

110.kěnéng     可能

111.kěyǐ         可以

112.kè             课

113.kuài          块

114.kuài          快

115.kuàilè       快乐

L

116.lái             来

117.lǎoshī       老师

118.le              了

119.lèi             累

120.lěng          冷

121.lí                离

122.lǐ               里

123.liǎng          两         

124.líng           零 

125.liù             六

126.lù              路

127.   lǚyóu        旅游

M

128.ma            吗

129.māma       妈妈

130.mǎi           买

131.màn          慢

132.máng        忙

133.māo          猫

134.méi           没

135.méiguānxi  没关系

136.měi           每

137.mèimei     妹妹

138.mǐfàn      米饭

139.míngtiān   明天

140.míngzi      名字

N

141.nǎr           哪儿

142.nà             那

143.nánrén      男人

144.ne             呢

145.néng         能

146.nǐ             你

147.nǐmen      你们

148.nián          年

149.nín            您

150.niúnǎi       牛奶

151.nǚ’ér         女儿

152.nǚrén        女人

P

153.pángbiān   旁边

154.pǎobù       跑步

155.péngyou    朋友

156.piányi        便宜

157.piào           票

158.piàoliang   漂亮

159.píngguǒ     苹果

Q

160.qī              七

161.qīzi            妻子

162.qǐchuáng  起床

163.qiān          千

164.qián          钱

165.qiánmian   前面

166.qíng          晴

167.qǐng         请

168.qù            去

169.qùnián     去年

R

170.ràng          让

171.rè               热

172.rén            人

173.rènshi       认识

174.rì               日

S

175.sān             三

176.shāngdiàn  商店

177.shàng         上

178.shàngbān  上班

179.shàngwǔ    上午

180.shǎo           少

181.shéi            谁

182.shēntǐ        身体

183.shénme      什么

184.shēngbìng  生病

185.shēngrì       生日

186.shí              十

187.shíhou        时候

188.shíjiān        时间

189.shì              是

190.shìqing      事情

191.shǒubiǎo    手表

192.shū             书

193.shuǐ            水

194.shuǐguǒ      水果

195.shuìjiào      睡觉

196.shuōhuà     说话

197.sì                 四

198.sòng            送

199.suì               岁

200.suǒyǐ          所以

…………………………………………

T

201.tā                          他

202.tā                          它

203.tā                          她

204.tāmen                  他们

205.tāmen                  她们

206.tài                        太

207.tī zúqiú                踢足球

208.tí                          题

209.tiānqì                  天气

210.tiàowǔ                  跳舞

211.tīng                       听

212.tóngxué                同学

W

213.wài                       外

214.wán                      完

215.wán                      玩

216.wǎnshang            晚上

217.wèi                       喂

218.wèishénme          为什么

219.wèn                      问

220.wèntí                   问题

221.wǒ                         我

222.wǒmen                 我们

223.wǔ                         五

X

224.xīguā                    西瓜

225.xīwàng                 希望

226.xǐ                          洗

227.xǐhuan                 喜欢

228.xià                        下

229.xiàwǔ                   下午

230.xiàyǔ                    下雨

231.xiānsheng             先生

232.xiànzài                  现在

233.xiǎng                     想

234.xiàng                    向

235.xiǎo                       小

236.xiǎojiě                   小姐

237.xiǎoshí                  小时

238.xiào                       笑

239.xiē                         些

240.xiě                         写

241.xièxie                    谢谢

242.xīn                        新

243.xīngqī                   星期

244.xìng                      姓

245.xiūxi                     休息

246.xuésheng              学生

247.xuéxí                     学习

248.xuéxiào                 学校

249.xuě                        雪

Y

250.yánsè                    颜色

251.yǎnjing                  眼睛

252.yángròu                羊肉

253.yào                        药

254.yào                        要

255.yě                          也

256.yī                           一

257.yīfu                       衣服

258.yīshēng                 医生

259.yīyuàn                   医院

260.yǐjing                    已经

261.yǐzi                        椅子

262.yìqǐ                       一起

263.yìsi                        意思

264.yīn                         阴

265.yīnwèi                   因为

266.yóuyǒng                游泳

267.yǒu                        有

268.yòubian                右边

269.yú                          鱼

270.yuán                      元

271.yuǎn                       远

272.yuè                        月

273.yùndòng               运动

Z

274.zài                         在

275.zài                         再

276.zàijiàn                  再见

277.zǎoshang              早上

278.zěnme                  怎么

279.zěnmeyàng          怎么样

280.zhāng                   张

281.zhàngfu                丈夫

282.zhǎo                     找

283.zhe                       着

284.zhè                       这

285.zhēn                     真

286.zhèngzài              正在

287.zhīdào                  知道

288.Zhōngguó            中国

289.zhōngwǔ              中午

290.zhù                       住

291.zhǔnbèi                 准备

292.zhuōzi                   桌子

293.zì                           字

294.zìxíngchē              自行车

295.zǒu                         走

296.zuì                         最

297.zuótiān                  昨天

298.zuǒbian                 左边

299.zuò                         坐

300.zuò                         做

 

ติตามเกร็ดความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติม  (คลิกที่นี่ค่ะ)

ศึกษาต่อปักกิ่ง http://www.futurec-cn.com/ศึกษาต่อประเทศจีน/

เรียนภาษาจีนในไทย ติดต่อเราที่ http://www.futurec-cn.com/

facebook: Suwanna Future C 

 

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

ยอดอ่านเรื่องนี้

Flag Counter

 

เกร็ดภาษาจีน อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Flag Counter

อาจารย์สุวรรณา

Future C อาจารย์สุวรรณา

บทความและภาพ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ยินดีเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ แบ่งปันได้แต่ต้องไม่ดัดแปลงต้นฉบับ ไม่เพื่อการค้า และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน 215 post in this blog.

Comments

comments


Share Button

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter
Most Read Posts