Get Adobe Flash player

หลักสูตรผู้ใหญ่ ขั้นต้น – กลาง – สูง

Hits: 14626

ารางเวลาเรียนที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ (คลิกดูที่นี่)

…………..

หลักสูตรภาษาจีนขั้นต้น – กลาง – สูง สำหรับบุคคลทั่วไป

 เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง

เน้น 5 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ใช้งานได้จริง

ฟิวเจอร์ซี หลักสูตรมาตรฐาน เป็นระบบ เข้มวิชาการ  ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

เรียนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน  ถามได้  ให้ทุกคนได้ฝึกพูด  ดูแลใกล้ชิด  ได้ผลดี  

 

หลักสูตรของฟิวเจอร์ซี “ใช้ชั่วโมงเรียนน้อยกว่า ได้ผลดีกว่า”

รับรองผลการเรียน

 

 จัดหลักสูตรอิงแนวการสอนของ Beijing Language and Culture University ( BLCU ) 

 โดยพัฒนาปรับให้เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะ ตรงกลุ่มเป้าหมาย  ตรงประเด็น   

 ” การปูพื้นฐาน เหมือนลงเสาเข็มสร้างบ้าน ”
” การเรียนทักษะภาษาจนนำไปใช้งานได้ต้องใช้เวลาและความพยายาม”
(สุวรรณา สนเที่ยง)

ปณิธานของเราคือ

สอนให้ลึก เรียนให้รู้จริง ไม่ฉาบฉวย

โดยเริ่มที่การปูพื้นฐานให้แข็งแกร่ง
นักเรียนของเราจึงสามารถสอบได้ดีทุกสนามสอบ และนำไปใช้งานได้จริง

………………………………………………….

เนื้อหาเรียนของแต่ละระดับ                

  ภาษาจีนขั้นต้น    

  การสื่อสารในชีวิตประจำวันและประโยคพื้นฐาน  การออกเสียง  การเขียนอักษรจีน ใช้สอบ HSK ระดับ 2 ได้

 รับรองผล ฟังและพูดประโยคสื่อสารง่ายๆ ได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก

เนื้อหาภาษาจีนขั้นต้น 1 ที่ผู้เรียนจะได้รับใน 24 ชั่วโมงแรก 
* การออกเสียง ตัวกำกับเสียงอ่าน
* อักษรจีนพื้นฐาน หลักการเขียน
* ประโยคสนทนาพื้นฐาน

* การทักทาย ถามทุกข์สุข

* ตัวเลข การบอกความต้องการ

* ชื่อประเทศที่สำคัญ บอกสัญชาติ

* ถามชื่อ-นามสกุล แนะนำตัว

* ถามสถานที่ ถามหาคน

* คำที่ใช้บ่อย เช่น กล่าวคำขอบคุณ – ขอโทษ ถามอาชีพ 
* การใช้ปฤจฉาสรรพนามในการถาม ….ที่ไหน อะไร  ใคร อย่างไร ฯลฯ 

 

คอร์สละ 24 ช.ม.  ค่าสมัคร 250  

ค่าตำรา (ขั้นต้น) เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจากปักกิ่ง 950  (ใช้ได้ 10 เดือน)

ขั้นต้นแบ่งเป็น 6 คอร์ส  รวม 144 ชั่วโมง  ใช้เวลาเรียน 1 ปี

เนื้อหาครอบคลุมประโยคสนทนา ศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ขั้นต้น

ฟิวเจอร์ซีไม่มีหลักสูตรที่สอนให้พูดอย่างเดียวโดยไม่จำอักษรจีน  ไม่สอนพินนอินอย่างเดียว

ทุกหลักสูตรต้องฝึกอ่าน – เขียนอักษรจีนควบคู่ไปกับการสนทนา  

 

Basic CN edited

Carrot FB Basic 4 -5 (2)

 

 Basic Course CN4

 

ดูตารางเวลาเรียน คลิกที่ 
http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

สอบถาม 089 0804699  ได้ทุกวัน
เปิดสอนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์

………………………………………………

ภาษาจีนขั้นกลาง  

แบ่งเป็นภาษาจีนขั้นกลางตอนต้น 6 ระดับ กับ

ขั้นกลางตอนปลาย 6 ระดับ

  เรียนรู้ภาษาที่ใช้สื่อสารในขั้นซับซ้อน ละเอียด  หลักภาษาจีนที่ต้องรู้

  เน้น 5 ทักษะ ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน – แปล 

 

ขั้นกลาง ตอนต้น

แบ่งเป็น 6 ระดับ ใช้เวลาเรียน 1 ปี  ตามด้วยติวสอบ HSK3  

ความรู้นำไปใช้สอบ PAT  จีนได้ระดับปานกลาง

ความรู้ HSK2 – 3 คำศัพท์ 700 คำ  ไวยากรณ์จีนพื้นฐาน

           ขั้นกลาง 1 – 5 ใช้แบบเรียน 新实用汉语课本 เล่ม 2  

           ขั้นกลาง 6  ติวสอบ HSK3   มีการสอบวัดผลทุกระดับ

           มอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 300 ชั่วโมง / HSK3 

 

ผลสอบ HSK3  คะแนนสูงๆ  สามารถใช้ยื่นขอทุนเรียนภาษาได้ 1 เทอมจากรัฐบาลจีน

ภาษาจีนขั้นกลาง Course Promote

นักเรียนภาษาจีนของฟิวเจอร์ซี คุณวาสนา วนาสิทธชัยวัฒน์

สอบ HSK3 ได้คะแนนเต็ม 300 คะแนน สอบได้ 100% ทุกทักษะ ทั้งฟัง อ่าน เขียน

H3 Khun Was 300

นักเรียนภาษาจีนของฟิวเจอร์ซี  พ.ญ มนทิรา วนาสิทธชัยวัฒน์

สอบ HSK3 ได้คะแนนเต็ม 300 คะแนน

สอบได้ 100% ทุกทักษะ ทั้งฟัง อ่าน เขียน

 

 

H3 Khun Mon 300

หลักสูตรจีนขั้นกลาง

หลักสูตรจีนขั้นกลาง

 

 

ขั้นกลางตอนปลาย 

แบ่งเป็น 6 ระดับต่อจากขั้นกลาง 1 – 6 ใช้เวลาเรียน 1 ปี

           ความรู้ HSK3 – 4 คำศัพท์ 1,300 คำ  ไวยากรณ์จีนขั้นกลาง

           ขั้นกลาง 7 – 12  ใช้แบบเรียน 新实用汉语课本 เล่ม 3  

           มีการสอบวัดผลทุกระดับ ต่อด้วยคอร์สติวสอบ HSK4

มอบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 500 ชั่วโมง / HSK4 

 

ความรู้ขั้นนี้นำไปสอบ PAT จีนได้ระดับดี 220 คะแนนขึ้นไป

ต่อยอดเรียนคอร์สเข้มข้น PAT จีนของฟิวเจอร์ซีเพื่อทำคะแนนสอบให้สูงกว่านี้ได้ 

 

ขั้นกลางใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี  จบขั้นกลางความรู้ใกล้เคียง HSK 4

หมายเหตุ

ผลสอบ HSK4 (คะแนน 240 ขึ้นไป) ใช้ยื่นขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีจากรัฐบาลจีนได้

ภาษาจีนขั้นกลาง Promote cover

ขั้นกลาง ตอนปลาย HSK4

 

ดูตารางเวลาเรียนที่เปิดสอนอยู่ขณะนี้ คลิกที่ 

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

สอบถาม 089 0804699  ได้ทุกวัน
เปิดสอนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์

…………………………..

คอร์สเข้มข้น PAT จีน 

เป็นคอร์สเข้มข้น มุ่งให้นักเรียนสอบได้คะแนนสูงๆ

คอร์สนี้เหมาะกับ  นักเรียน ม.5 – ม.6  ที่อ่านเขียนอักษรจีนได้ดี มีพื้นฐานใกล้เคียง HSK4 

รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน HSK4 ขึ้นไป ห้องละไม่เกิน 10 คน  ไม่มีคลาสไพรเวท

สอนโดย อ.สุวรรณา สนเที่ยง

เป็นคอร์สเรียนต่อเนื่อง แบ่งเป็นคอร์ส คอร์สละ 24 ชั่วโมง

ค่าเรียน 4800/คอร์ส
ค่าเอกสาร 500 ค่าสมัคร 250

……

เนื้อหาแน่น อัดเต็ม   ครบทุกเรื่องที่ออกสอบ

- คำศัพท์ 1500 – 1700 คำ
– ไวยากรณ์จีนทั้งระบบ พื้นฐาน – สูง

- ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจีน

- วัฒนธรรม – ประวัติศาสตร์จีน
–  คำคล้าย คำสับสน 

 – สำนวน ภาษิต คำสแลง คำพ้อง ฯลฯ

 – การออกเสียง สอบพินอิน

 - แนวข้อสอบ PAT 7.4

 – เทคนิคทำข้อสอบ

 – ฝึกทำข้อสอบ เก็งข้อสอบ

          

เรื่องเด่นที่อาจารย์สุวรรณาเขียนเกี่ยวกับการสอบ PAT จีน คลิกดูที่

* 20 หัวข้อแนวข้อสอบ PAT จีนที่ต้องรู้
http://www.futurec-cn.com/20-หัวข้อแนวข้อสอบ-patจีนที่/

* เฉลย – วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบจริง PAT 7.4 (ข้อสอบล่าสุด 1/60)
http://www.futurec-cn.com/เฉลยข้อสอบจริง-pat-7-4/

* เฉลย – วิเคราะห์เจาะลึกข้อสอบจริง PAT 7.4 –
http://www.futurec-cn.com/เฉลยข้อสอบจริง-pat-7-4/

 

No automatic alt text available.

   

 …………

 

ภาษาจีนขั้นสูง 

 การใช้ภาษาจีนขั้นสูง  ภาษาสุภาพ   การใช้สำนวนจีน

 การเขียนเรียงความ   เขียนจดหมาย   เขียนประวัติเพื่อชิงทุนศึกษาต่อ

 หรือใช้สมัครงาน  สอบ HSK ระดับ 5

Course Promote Use H2

 

หลักสูตร จีนขั้นสูง

ดูตารางเวลาเรียน คลิกที่ 

http://www.futurec-cn.com/หลักสูตร/หลักสูตรทั่วไป/

สอบถาม 089 0804699  ได้ทุกวัน
เปิดสอนเฉพาะเสาร์และอาทิตย์

………………………………..

 

 ตำราเรียน

ใช้ตำราของ BLCU ซึ่งใช้สอนนักศึกษาชาวต่างชาติทั่วโลก

 

ฟิวเจอร์ซีไม่มีหลักสูตรที่สอนให้พูดอย่างเดียวโดยไม่รู้อักษรจีน  ไม่สอนพินนอินอย่างเดียว

ทุกหลักสูตรต้องฝึกอ่าน – เขียนอักษรจีนควบคู่ไปกับการสนทนา  

ไม่ใช่สอนให้ผู้เรียนท่องประโยคไปพูด  แต่สอนหลักการออกเสียง สอนตัวกำกับเสียงอ่าน ( pin yin – phonetics )

สอนไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อให้แต่งประโยคได้  

สอนหลักในการจำอักษรจีน  วิธีเขียน  สอนให้เข้าใจวิธีคิด  ประเพณี  วัฒนธรรมของคนจีนด้วย

 

ค่าจองคอร์ส 1000. (เพื่อจัดเตรียมตำรา และกรณีที่ต้องรอเปิดคอร์สใหม่) 
ติดต่อ  089 0804699   02 8764619  

เรียนที่ ฟิวเจอร์ซี – ท่าพระ ที่เรียนจีนคุณภาพ ทำเลสะดวกที่สุดในย่านฝั่งธนฯ 

ห่างบีทีเอสตลาดพลู 250 เมตร ติดเดอะมอลล์-ท่าพระ

ซอย 14/1  เข้ามาในซอย 80 เมตร ติดกับบ้านเดี่ยว มองจากปากซอยไม่เห็น 


ฟิวเจอร์ซี สอนภาษาจีนอย่างเดียว

ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่ 2 ผู้ใหญ่ 6 ผู้ใหญ่ 7

18319189_1612601008772100_4236486086636895867_o

นักเรียนของเราสอบได้ HSK 3 – 5

   

นักเรียนของเรา
แหล่งรวมบทความของเรา

OK

BC BT

Fan Page
จำนวนผู้เข้าชม
Flag Counter